Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 27 maja 1992 r.
w sprawie stanowisk w Lasach Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
Pracownikom Lasów Państwowych, zatrudnionym na stanowisku nadleśniczego, leśniczego, strażnika leśnego lub podleśniczego, przysługuje bezpłatne mieszkanie w miejscowości, w której pełni obowiązki służbowe, o powierzchni w miarę możliwości uwzględniającej liczbę członków rodziny pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Mieszkania bezpłatne są udostępniane pracownikom na czas zajmowania stanowisk, o których mowa w § 1, na podstawie umowy zawieranej między pracownikiem a:
1)
nadleśniczym - w stosunku do leśniczego, strażnika leśnego i podleśniczego,
2)
dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w stosunku do nadleśniczego.
Koszty zużywanej energii elektrycznej, gazu, wody, ogrzewania, a także koszty obciążające użytkownika, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 115, poz. 496), zwanej dalej "Prawem lokalowym", ponosi pracownik.
Pracownikom, o których mowa w § 1, którym nie przydzielono bezpłatnego mieszkania w budynkach Lasów Państwowych z powodu braku odpowiedniego lokalu, nadleśnictwo jest obowiązane wynająć lub wydzierżawić mieszkanie na własny koszt.
W razie braku wolnych lokali z własnych zasobów Lasów Państwowych i zatrudnienia pracownika uprawnionego do bezpłatnego mieszkania, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości ekwiwalentu czynszu za zajmowane mieszkanie, jaki kształtuje się w stosunkach wolnego najmu w danej miejscowości.
1.
W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa w § 1, pracownik jest obowiązany do opróżnienia zajmowanego lokalu zgodnie z Prawem lokalowym.
2.
Pracownikom, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z ich winy, przysługuje pomieszczenia zastępcze.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.