Monitor Polski

M.P.2018.545

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2017 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 tej ustawy, wyniosła:
1) dla gmin - 11,30 zł;
2) dla powiatów - 3,68 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).