Monitor Polski

M.P.2015.385

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca

Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy, wyniosła:
1) dla gmin - 16,34 zł;
2) dla powiatów - 4,14 zł.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).