Monitor Polski

M.P.1961.21.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

UCHWAŁA Nr 52
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 1961 r.
w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1961 i 1962. *

W związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów (Dz. U. z 1957 r. Nr 44, poz. 204, z 1958 r. Nr 20, poz. 85, Nr 35, poz. 157 oraz z 1960 r. Nr 46, poz. 275) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W latach 1961 i 1962 podlegają sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych domy mieszkalne z budownictwa rad narodowych co najmniej w ilości 10% ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddawanych do użytku w tych latach na obszarze każdego województwa (miasta wyłączonego z województwa), przy czym tak określona powierzchnia użytkowa powinna obejmować co najmniej 10% izb w tych budynkach mieszkalnych. Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają w porozumieniu z prezydiami właściwych terenowo rad narodowych wykaz domów podlegających sprzedaży w poszczególnych miejscowościach.
§  2. W latach 1961 i 1962 mogą być również sprzedawane na rzecz spółdzielni mieszkaniowych domy mieszkalne z budownictwa realizowanego przez przedsiębiorstwa i instytucje państwowe.
§  3. 1 W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może na wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej obniżyć określony w § 1 procent ogólnej powierzchni użytkowej budynków (ilość izb) podlegających sprzedaży lub od obowiązku sprzedaży zwolnić.
§  4. W ramach sprzedaży domów mieszkalnych w trybie niniejszej uchwały mogą być sprzedawane również domy mieszkalne znajdujące się w budowie.
§  5.
1. Pierwszeństwo w nabyciu domów mają spółdzielnie mieszkaniowe posiadające już własne domy mieszkalne, w których pobliżu bądź w których zespole są położone domy będące przedmiotem sprzedaży.
2. Jeżeli sprzedawany jest dom z budownictwa realizowanego przez jednostki, o których mowa w § 2, sprzedaż może być uzależniona od przyjęcia na członków spółdzielni pracowników danego zakładu pracy lub instytucji państwowej.
§  6.
1. Na lata 1961 i 1962 ustala się stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
2. Cenę sprzedaży domów znajdujących się w budowie (§ 4) ustala się według poniesionych kosztów budowy zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
3. Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej, jako też cena sprzedaży domów znajdujących się w budowie nie obejmują ceny działki. Cena sprzedaży działki jest płatna łącznie z ceną sprzedaży budynków w ratach przewidzianych do spłaty nie uiszczonej przy zawarciu umowy części ceny sprzedaży budynku i działki.
§  7.
1. Ceny sprzedaży domów, które wybudowane zostały częściowo po dniu 1 lipca 1960 r. i oddane do użytku po tym terminie, ulegają odpowiedniemu przeliczeniu w związku z wprowadzoną z dniem 1 lipca 1960 r. zmianą cen zaopatrzeniowych i taryf transportowych.
2. Minister Gospodarki Komunalnej ustali zasady przeliczenia, o którym mowa w ust. 1.
§  8. Wpłaty uzyskane ze sprzedaży domów przez jednostki określone w § 2 zasilają środki własne zakładowych funduszów mieszkaniowych i są przeznaczone na cele przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 153).
§  9. Oddziały Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych współdziałają z prezydiami rad narodowych i zakładami pracy w sprzedaży budynków objętej niniejszą uchwałą, w szczególności przy organizowaniu spółdzielni.
§  10. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Kategoria miastKlasyfikacjaKlasyfikacja budynków i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokali w złotych
Budynki z nowego budownictwa z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną oraz następującymi urządzeniami technicznymi:
grupa S (wyposażenie specjalne)centralne ogrzewanie z instalacją gazowąogrzewanie piecowe z instalacją gazową lub centralne ogrzewanie bez gazuogrzewanie piecowe
powyżej 200 tys. mieszkańców1) centrum miasta3.1603.0002.8902.740
2) dzielnica śródmiejska3.0002.8402.7402.630
3) dzielnica dalsza dobrze urządzona2.8902.7402.6302.520
4) dzielnica peryferyjna2.7402.6302.5202.420
od 50 do 200 tys. mieszkańców1) centrum miasta2.8902.7402.6302.520
2) dzielnica śródmiejska2.7902.6302.5202.420
3) dzielnica peryferyjna2.6802.5802.4702.370
poniżej 50 tys. mieszkańców1) dzielnica śródmiejska2.6302.5202.420
2) dzielnica peryferyjna2.5202.4202.310
1. Ceny w tabeli uwzględniają wykończenie zewnętrzne budynków.

2. Dodatek za windę: do każdej z powyższych cen należy doliczyć 105 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Uwaga: Podział według dzielnic i grup wyposażenia ustala prezydium miejskiej rady narodowej za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

* Moc obowiązująca nin. uchwały została przedłużona na rok 1963, zgodnie z § 1 uchwały nr 248 z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1963. (M.P.63.58.298).

Moc obowiązująca nin. uchwały została przedłużona na rok 1964, zgodnie z § 1 uchwały nr 399 z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1964 (M.P.63.94.437).

Moc obowiązująca nin. uchwały została przedłużona na rok 1965, zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały·nr·183·z·dnia·20·lipca·1965·r.·w·sprawie·sprzedaży··przez·Państwo·domów·domów mieszkalnych·spółdzielniom·mieszkaniowym·w·1965·r.·(M.P.65.41.232).

1 § 3:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 248 z dnia 19 lipca 1963 r. (M.P.63.58.298) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 399 z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1964 (M.P.63.94.437) z dniem 1 stycznia 1964 r.