§ 5. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  5.
1.
Organ celny może odmówić wyrażenia zgody na zbadanie towarów, jeżeli sposób badania towarów nie zapewni przestrzegania przepisów dotyczących ochrony porządku, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin lub ochrony środowiska.
2.
Decyzja odmawiająca wyrażenia zgody na zbadanie towarów powinna zostać wydana niezwłocznie.