Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Na podstawie art. 40 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie reguluje sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.
1.
Na wniosek osoby, która wprowadziła towary na polski obszar celny, lub osoby, która przyjęła odpowiedzialność za te towary po ich wprowadzeniu, może zostać udzielona zgoda na badanie towarów, o której mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407).
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w urzędzie celnym, w którym towar został przedstawiony.
1.
Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się w formie ustnej, chyba że organ celny uzna za niezbędne złożenie wniosku w formie pisemnej.
2.
Jeżeli przeprowadzenie badania wymaga pobrania próbek, wniosek składa się w formie pisemnej.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien w szczególności zawierać:
1)
nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
2)
nazwę towaru,
3)
określenie miejsca czasowego składowania towarów,
4)
określenie zakresu badania,
5)
wskazanie osoby przeprowadzającej badania,
6)
wskazanie ilości próbek, jaka ma być pobrana i miejsca przeprowadzania analizy próbek, jeżeli analizy takie będą dokonywane,
7)
dane niezbędne do identyfikacji środka przewozowego, jeżeli towar znajduje się na środku przewozowym.
1.
Organ celny, udzielając zgody na zbadanie towarów, określa miejsce przeprowadzenia badania.
2.
W wypadku gdy wniosek został złożony w formie ustnej, organ celny udzielając zgody informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, zamieszczając jednocześnie adnotację o wyrażeniu zgody na deklaracji skróconej lub innym dokumencie wymaganym do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
3.
Jeżeli wniosek został złożony w formie pisemnej, organ celny umieszcza na oryginale wniosku adnotację o wyrażeniu zgody na zbadanie towarów. Kserokopię tego oryginału zwraca się wnioskodawcy, a oryginał dołącza się do przechowywanej przez urząd celny karty zgłoszenia celnego lub innego dokumentu wymaganego do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
4.
Adnotacja o wyrażeniu przez organ celny zgody na przeprowadzenie badań powinna zawierać w szczególności określenie ilości próbek, określenie miejsca przeprowadzenia badań oraz datę wyrażenia zgody i podpis funkcjonariusza celnego.
1.
Organ celny może odmówić wyrażenia zgody na zbadanie towarów, jeżeli sposób badania towarów nie zapewni przestrzegania przepisów dotyczących ochrony porządku, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin lub ochrony środowiska.
2.
Decyzja odmawiająca wyrażenia zgody na zbadanie towarów powinna zostać wydana niezwłocznie.
1.
Próbki towaru pobiera się w obecności funkcjonariusza celnego.
2.
Pobranych próbek nie odlicza się od ilości zgłaszanego towaru.
3.
Resztki powstałe w wyniku przeprowadzenia badania powinny otrzymać dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.