§ 4. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  4.
1.
Organ celny, udzielając zgody na zbadanie towarów, określa miejsce przeprowadzenia badania.
2.
W wypadku gdy wniosek został złożony w formie ustnej, organ celny udzielając zgody informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, zamieszczając jednocześnie adnotację o wyrażeniu zgody na deklaracji skróconej lub innym dokumencie wymaganym do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
3.
Jeżeli wniosek został złożony w formie pisemnej, organ celny umieszcza na oryginale wniosku adnotację o wyrażeniu zgody na zbadanie towarów. Kserokopię tego oryginału zwraca się wnioskodawcy, a oryginał dołącza się do przechowywanej przez urząd celny karty zgłoszenia celnego lub innego dokumentu wymaganego do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
4.
Adnotacja o wyrażeniu przez organ celny zgody na przeprowadzenie badań powinna zawierać w szczególności określenie ilości próbek, określenie miejsca przeprowadzenia badań oraz datę wyrażenia zgody i podpis funkcjonariusza celnego.