§ 2. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  2.
1.
Na wniosek osoby, która wprowadziła towary na polski obszar celny, lub osoby, która przyjęła odpowiedzialność za te towary po ich wprowadzeniu, może zostać udzielona zgoda na badanie towarów, o której mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407).
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w urzędzie celnym, w którym towar został przedstawiony.