§ 7. - Sposób rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.
§  7.
1.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe występujące jako wykonawcy generalni i podwykonawcy oraz SOWI ewidencjonują ujęte w fakturach roboty dotyczące inwestycji limitowych i kapitalnych remontów o charakterze robót budowlano-montażowych z podziałem na:
1)
wartość robót według cen 1956 r., tj. kwotę wynikającą z żądania zapłaty części A faktury (przy rozrachunkach inkasowych) lub z części A faktury (przy rozrachunkach pozainkasowych);
2)
różnicę cen, to jest kwotę wynikającą z żądania zapłaty części B faktury (przy rozrachunkach inkasowych) lub z części B faktury (przy rozrachunkach pozainkasowych).
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, powinny:
1)
w ramach kont 060 "Faktury nie zgłoszone do rozrachunku", 061 "Zleceniodawcy i odbiorcy za faktury w inkasie bankowym" oraz 062 "Zleceniodawcy i odbiorcy za faktury pozainkasowe" wyodrębnić analitycznie od pozostałych należności kwoty należności z tytułu różnicy cen; wyodrębnienie rozrachunków z tytułu różnicy cen obowiązuje również w ewidencji generalnego wykonawcy w ramach konta 066 "Podwykonawcy za faktury pozainkasowe";
2)
w ramach konta 191 "Sprzedaż robót" wyodrębnić pozycje: 191/5 "Różnice cen 1957 r. - siły własne" oraz 191/6 "Różnice cen 1957 r. - siły obce".
3.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, ewidencjonują sprzedaż robót budowlano-montażowych następująco:
1)
sumą należności według cen 1956 r. (część A faktury) obciążają zleceniodawcę na kontach 060, 061 lub 062 uznając konto 191 "Sprzedaż robót", subkonto 191/1 "Sprzedaż robót wykonanych siłami własnymi" i 191/2 "Sprzedaż robót wykonanych siłami obcymi";
2)
sumą należności z tytułu różnic cen (część B faktury) obciążają dysponenta rezerwy za dopłaty z tytułu różnic cen uznając konto 191 "Sprzedaż robót", pozycje 191/5 "Różnice cen 1957 r. - siły własne" i 191/6 "Różnice cen 1957 r. - siły obce".
4.
Inwestorzy w zakresie inwestycji limitowych i zleceniodawcy kapitalnych remontów polegających na robotach budowlano-montażowych, wykonywanych systemem zleceniowym lub przez SOWI, księgują otrzymane od wykonawców robót budowlano-montażowych żądania zapłaty (przy rozrachunkach inkasowych) lub faktury (przy rozrachunkach pozainkasowych) w sposób następujący:
1)
żądania zapłaty (faktury) dotyczące inwestycji limitowych: W-n konto 011 "Inwestycje rozpoczęte", wyodrębniając w analityce nakłady z tytułu różnic cen, Ma konto 028 "Rozrachunki z tytułu inwestycji" za zobowiązania z tytułu wykonanych robót według cen 1956 r. (część A faktury) oraz konto 017 "Finansowanie inwestycji" w pozycji "Finansowanie z innych źródeł" za różnicę cen (część B faktury);
2)
żądania zapłaty (faktury) dotyczące remontów kapitalnych: W-n konto 015 "Remonty kapitalne" za łączną kwotę faktury (część A i B), Ma konto 029 "Rozrachunki z tytułu remontów kapitalnych" za zobowiązania z tytułu wykonanych robót według cen 1956 r. (część A faktury) oraz konto 025 "Fundusze na remonty kapitalne" za różnice cen (część B faktury).
5.
Inwestorzy wykonujący inwestycje limitowe o charakterze robót budowlano-montażowych systemem gospodarczym (z wyjątkiem przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz inwestorów, dla których roboty wykonuje SOWI) księgują w sposób następujący:
1)
sumę faktury lub zestawienia refundacyjnego, obejmującą wartość wykonanych robót według cen 1956 r. (cześć A faktury): W-n konto 011 "Inwestycje rozpoczęte", Ma właściwe konto sprzedaży;
2)
sumę faktury lub zestawienia refundacyjnego obejmującą różnice cen 1957 r., na które wystawiane jest żądanie zapłaty (część B faktury): W-n 061 "Należności w inkasie bankowym" ewentualnie 060 "Faktury nie zgłoszone do rozrachunku", Ma właściwe konto sprzedaży; zapis na koncie sprzedaży może być dokonany w jednej sumie;
3)
jednocześnie z zapisem, o którym mowa w pkt 1 i 2, dokonuje się księgowania w wysokości kwoty części B faktury: W-n 011 "Inwestycje rozpoczęte", Ma 017 "Finansowanie inwestycji", pozycja analityczna "Finansowanie z innych źródeł"; w analityce do konta 011 "Inwestycje rozpoczęte" należy wyodrębnić nakłady z tytułu różnic cen;
4)
refundacja środków obrotowych z tytułu części A faktury lub zestawienia refundacyjnego powoduje zapis: W-n 043 "Rachunek rozliczeniowy", Ma 017 "Finansowanie inwestycji", pozycja analityczna "Finansowanie przez bank", z tytułu zaś części B faktury lub odpowiedniej części zestawienia refundacyjnego: W-n 043 "Rachunek rozliczeniowy", Ma 061 "Należności w inkasie bankowym".
6.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe księgują operacje związane ze sprzedażą robót budowlano-montażowych na cele własnych inwestycji limitowych w sposób określony w ust. 5, z tym jednak że w ramach zapisów dotyczących sprzedaży wyodrębniają: wartość wykonanych robót według cen 1956 r. (część A faktury) na subkoncie 191/1 "Sprzedaż robót wykonanych siłami własnymi", a różnice cen 1957 r. (część B faktury) w pozycji 191/5 "Różnice cen 1957 r. - siły własne".
7.
Wykonawcy kapitalnych remontów systemem gospodarczym o charakterze robót budowlano-montażowych, z wyjątkiem przedsiębiorstw budowlano-montażowych i SOWI, księgują w sposób następujący:
1)
sumę faktury lub zestawienia refundacyjnego obejmującą wartość wykonanych robót według cen 1956 r. (część A faktury): W-n konto 015 "Remonty kapitalne", Ma właściwe konto sprzedaży;
2)
sumę faktury lub zestawienia refundacyjnego obejmującą różnicę cen, na którą wystawiane jest żądanie zapłaty (część B faktury): W-n 061 "Należności w inkasie bankowym" ewentualnie 060 "Faktury nie zgłoszone do rozrachunku", Ma właściwe konto sprzedaży;
3)
zapis na koncie sprzedaży może być dokonany w jednej sumie; jednocześnie z zapisem, o którym mowa w pkt 1 i 2, dokonuje się księgowania sumy części B faktury: W-n 015 "Remonty kapitalne", Ma 025 "Fundusze na remonty kapitalne";
4)
refundacja środków obrotowych z tytułu części A faktury lub zestawienia refundacyjnego powoduje zapis: W-n 043 "Rachunek rozliczeniowy", Ma 021 "Rachunek bankowy środków na remonty kapitalne"; z tytułu zaś części B faktury lub odpowiedniej części zestawienia refundacyjnego - zapis: W-n 043 "Rachunek rozliczeniowy", Ma 061 "Należności w inkasie bankowym".
8.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, wykonujące we własnym zakresie remonty kapitalne, polegające na robotach budowlano-montażowych, dokonują zapisów w sposób analogiczny, jak podano w ust. 7, z tym jednak że w ramach zapisów dotyczących sprzedaży stosuje się zasady podane w ust. 6.
9.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, wykazują w obowiązującej sprawozdawczości finansowej zatwierdzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (instrukcja 34a) następujące dane:
1)
sumę różnic cen ujętych w części B faktury na podstawie zapisów w pozycjach 191/5 "Różnice cen 1957 r. - siły własne" i 191/6 "Różnice cen 1957 r. - siły obce" we wzorze B-21z (pozycja 9) i we wzorze B-22 (pozycja 14 działu IV);
2)
sumę nie uregulowanych należności z tytułu różnic cen na podstawie zapisów na kontach: 060, 061 i 062 we wzorze B-21z (pozycja 10) i we wzorze B-22 (pozycja 15 działu IV);
3)
szacunkowo ustaloną kwotę różnic cen, która nie została do dnia bilansu zafakturowana, we wzorze B-21z (pozycja 27) i we wzorze B-22 (pozycja 16 działu IV).