§ 6. - Sposób rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.
§  6.
Zgłaszania zleceniodawcom należności z tytułu różnic cen oraz inkasa tych należności dokonuje się w następujący sposób:
1)
podwykonawca przesyła generalnemu wykonawcy fakturę wystawioną według zasad określonych w § 5 pkt 1 w trybie pozainkasowym, bez żadnych dodatkowych formalności,
2)
generalny wykonawca sporządza fakturę zbiorczą według zasad określonych w § 5 pkt 2 i wystawia do niej żądania zapłaty oddzielnie dla części A i B faktury,
3)
w żądaniu zapłaty opiewającym na część A faktury, do którego dołącza się oryginał faktury, protokoły stanu i wartości robót oraz polecenia przelewów, generalny wykonawca wskazuje jako płatnika właściwego zleceniodawcę robót,
4)
w żądaniu zapłaty opiewającym na część B faktury, do którego dołącza się kopię faktury, generalny wykonawca wskazuje jako płatnika nadzorujące go ministerstwo, jako dysponenta kredytów budżetowych, w którego imieniu oddziały banku finansującego pokrywają żądanie zapłaty;
5)
w razie gdy część B faktury obejmuje należności podwykonawców podległych innym ministerstwom niż ministerstwo nadzorujące generalnego wykonawcę, generalny wykonawca obowiązany jest wystawić żądanie zapłaty na każde ministerstwo oddzielnie;
6)
generalny wykonawca składa odrębne polecenie przelewu na rzecz podwykonawców obejmujące należności z części A faktury i odrębne z części B;
7)
zapłata należności objętej częścią B faktury następuje w zależności od dokonania akceptu przez zleceniodawców części A faktury; w przypadku częściowej odmowy akceptu części A faktury zapłata części B faktury ulega odpowiedniej korekcie.