§ 5. - Sposób rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.
§  5.
Należności z tytułu różnic cen przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i SOWI wykazują w fakturach miesięcznych lub przejściowych sporządzanych na koniec miesiąca w następujący sposób:
1)
podwykonawcy podają w oddzielnej pozycji należności za roboty według cen 1956 r., oznaczając tę pozycję literą A, i w oddzielnej pozycji należności z tytułu różnic cen, oznaczając tę pozycję literą B,
2)
generalni wykonawcy podają w pierwszej kolejności należności podwykonawców i własne w cenach 1956 r., oznaczając tę część faktury literą A, a następnie wyszczególniają należności podwykonawców i własne z tytułu różnic cen, oznaczając tę część faktury literą B.