Art. 18. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  18
1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia wymiany not stwierdzających to przyjęcie.
2.
Umawiające się Strony zgadzają się na prowizoryczne stosowanie postanowień artykułów 6, 7, 8, 9 oraz 13 niniejszej umowy od dnia jej podpisania.
3.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana pisemnie przez każdą z Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia noty o wypowiedzeniu.

Sporządzono w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.