Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi,
sporządzona w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej "Umawiającymi się stronami"

- kierując się dążeniem dalszego rozwijania wzajemnych przyjaznych stosunków,

- przejawiając życzenie rozszerzenia współpracy w zakresie międzynarodowego handlu, ruchu towarowego i osobowego,

- dążąc do ułatwienia przekraczania granicy państwowej w ruchu turystycznym oraz

- mając na celu zapewnienie odpowiednich warunków przekraczania granicy państwowej przez osoby, środki transportu i towary,

uzgodniły, co następuje:

1.
Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką odbywa się przez istniejące przejścia graniczne, jeżeli postanowienia niniejszej umowy lub innych umów międzynarodowych, wiążących Rzeczpospolitą Polską lub Republikę Słowacką, nie stanowią inaczej.
2.
Wykaz istniejących przejść granicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.
Otwarcie nowych przejść granicznych, zmiana charakteru lub zamknięcie przejść granicznych odbywać się będzie na podstawie wzajemnego uzgodnienia obu Umawiających się Stron, w drodze wymiany not.
1.
Umawiające się Strony zobowiązują się, po wzajemnym uzgodnieniu, otwierać nowe przejścia graniczne.
2.
Otwarcie nowych przejść granicznych nastąpi po przygotowaniu infrastruktury zapewniającej ich odpowiednią przepustowość oraz stosowne warunki do wykonywania sprawnej i skutecznej kontroli ruchu granicznego.
3.
Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Właściwe organy Państw obu Umawiających się Stron uzgadniają założenia projektowe zarówno nowych, jak i planowanych do modernizacji przejść granicznych.

1.
Każda z Umawiających się Stron może zawiesić lub ograniczyć ruch graniczny w przejściu granicznym z ważnych względów sanitarno-epidemiologicznych, ekologicznych, weterynaryjnych, fitosanitarnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź z powodu klęsk żywiołowych.
2.
Każda z Umawiających się Stron, zamierzająca zawiesić lub ograniczyć ruch graniczny, zawiadamia pisemnie o tym drugą Umawiającą się Stronę nie później niż pięć dni przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem tego ruchu.
3.
O zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego w przejściu granicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki, Umawiające się Strony poinformują się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 24 godzin od zawieszenia lub ograniczenia ruchu. Informację należy potwierdzić na piśmie.
4.
O zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego, w związku z modernizacją obiektów przejścia granicznego lub urządzeń komunikacyjnych, Umawiające się Strony poinformują się w drodze wymiany not, nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem prac remontowych, podając przewidywany termin ich zakończenia.

Główny Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej i Główny Pełnomocnik Graniczny Republiki Słowackiej, po wzajemnym porozumieniu się i po uzyskaniu zgody organów celnych, mogą w uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub względami społecznymi przypadkach, przy zachowaniu odpowiednich wymogów kontroli, zezwolić na czasowe przekraczanie granicy państwowej w przejściu granicznym niedostępnym dla tego rodzaju ruchu granicznego.

1.
Przekraczanie granicy państwowej na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową dozwolone jest w wyznaczonych miejscach i określonym czasie jedynie w celach turystycznych.
2.
Wykaz miejsc przeznaczonych do przekraczania granicy państwowej na szlakach turystycznych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
1.
Do przekraczania granicy państwowej, w trybie artykułu 6 ustęp 1 niniejszej umowy, uprawnieni są obywatele państw obu Umawiających się Stron oraz obywatele państw trzecich wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, na podstawie dokumentów podróży ważnych na terytorium państw obu Umawiających się Stron.
2.
Właściwe organy państw obu Umawiających się Stron wymienią się informacjami dotyczącymi rodzajów dokumentów podróży, na podstawie których osoby wymienione w ustępie 1 mogą przekraczać granicę państwową na szlakach turystycznych.
1.
Kontrolę graniczną i celną osób przekraczających granicę państwową na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową mogą dokonywać właściwe organy państw Umawiających się Stron przy wejściu na szlak turystyczny państwa drugiej Umawiającej się Strony i przy jego opuszczaniu.
2.
Osoby przekraczające granicę państwową na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową mogą bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat - zgodnie z przepisami wewnętrznymi państw Umawiających się Stron - przywozić i wywozić środki spożywcze, leki oraz rzeczy osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu, a także sprzęt do uprawiania turystyki i sportu, pod warunkiem powrotnego ich wywozu.

Właściwe organy państw Umawiających się Stron oznaczą miejsca przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zapewnią w tych miejscach stałą informację o warunkach przekraczania granicy państwowej i pobytu na szlakach turystycznych drugiego państwa.

1.
Właściwe organy państw Umawiających się Stron po wzajemnym porozumieniu się i po uzyskaniu zgody odpowiednich organów swoich państw, mogą, w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi lub względami społecznymi, zezwolić na przekraczanie granicy państwowej poza przejściami granicznymi.
2.
Wniosek o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy państwowej, o którym mowa w ustępie 1, musi być złożony nie później niż 30 dni przed datą planowanego przekroczenia granicy.
3.
Osoby, które uzyskały zezwolenie w trybie ustępu 1, przy przekraczaniu granicy państwowej legitymują się ważnym dokumentem podróży oraz udzielonym zezwoleniem.

Osoby, o których mowa w artykule 10 ustęp 3 niniejszej umowy, podlegają kontroli granicznej i celnej organów państw obu Umawiających się Stron.

Zezwolenia, o którym mowa w artykule 10 niniejszej umowy, nie wydaje się w przypadku, gdy przekroczenie granicy państwowej ma mieć miejsce na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz na innym terenie, gdzie wymagana jest zgoda organu ochrony środowiska, a także w rejonie, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia osób.

Zasady współdziałania przy realizacji postanowień artykułu 6 i 8 niniejszej umowy ustalą, w drodze porozumienia, właściwe organy państw Umawiających się Stron.

Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 stanowią integralną część niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej umowy mogą być zmieniane w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Umawiające się Strony poinformują się, w drodze dyplomatycznej, które organy państw Umawiających się Stron uznaje się za właściwe w rozumieniu niniejszej umowy.

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką tracą moc artykuły 3 i 3a oraz załącznik nr 1 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego i drogowego ruchu granicznego, podpisanego w Pradze dnia 8 lipca 1971 r.

1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia wymiany not stwierdzających to przyjęcie.
2.
Umawiające się Strony zgadzają się na prowizoryczne stosowanie postanowień artykułów 6, 7, 8, 9 oraz 13 niniejszej umowy od dnia jej podpisania.
3.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana pisemnie przez każdą z Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia noty o wypowiedzeniu.

Sporządzono w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odpraw granicznychUwagi
123456
1Zwardoń - Mýto - Skalitédrogoweosobowy, towarowyZwardoń Rzeczpospolita Polskaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T
2Zwardoń - Skalitékolejoweosobowy,Zwardoń Rzeczpospolita Polska
towarowySkalité

Republika Słowacka

3Korbielów - Oravská Polhoradrogoweosobowy, towarowyOravská Polhora Republika Słowackaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 2200 do 500
4Chyżne - Trstenádrogoweosobowy, towarowyTrstená

Republika Słowacka

5Chochołów - Suchá Horadrogoweosobowy, towarowySuchá Hora Republika Słowackaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
6Łysa Polana - Tatranská Javorinadrogoweosobowy, towarowyŁysa Polana

Rzeczpospolita Polska

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
7Niedzica - Lysá

nad Dunajcom

drogoweosobowyLysá

nad Dunajcom Republika Słowacka

8Piwniczna - Mníšek nad PopradomdrogoweosobowyMníšek

nad Popradom Republika Słowacka

9Muszyna - Plavečkolejoweosobowy,Plaveč

Republika Słowacka

towarowyMuszyna Rzeczpospolita Polska
10Konieczna - Becherovdrogoweosobowy, towarowyKonieczna Rzeczpospolita Polskaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
11Barwinek - Vyšný Komárnikdrogoweosobowy, towarowyBarwinek Rzeczpospolita Polska
12Łupków - Palotakolejoweosobowy, towarowyŁupków Rzeczpospolita Polska
13Szczawnica - Lesnicaturystycznepieszy, rowerowy, narciarski i wózki inwalidzkieLesnica

Republika Słowacka

otwarte

od 1.04. do 30.09. w roku kalendarzowym od godziny 900 do godziny 2100

od 1.10. do 31.03. w roku kalendarzowym od godziny 900 do godziny 1700

dla ob. RP i RSL oraz obywateli państw, z którymi obydwa państwa mają zniesiony obowiązek posiadania wiz. Znak graniczny II/94

14Ujsoły - Novot'drogoweosobowy, towarowyNovot' Republika Słowackaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 0000 do 500
15Winiarczykówka - Bobrovdrogoweosobowy, towarowyWiniarczykówka Rzeczpospolita Polskaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
16Leluchów - Čirčdrogoweosobowy, towarowyLeluchów Rzeczpospolita Polskaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t
17Palota - Radoszycedrogoweosobowy, towarowyPalota

Republika Słowacka

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t
18Kurov - Muszynkadrogoweosobowy, towarowyKurov

Republika Słowacka

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t
19Podspády - Jurgówdrogoweosobowy, towarowyPodspády

Republika Słowacka

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 t
20Zwardoń - Skalitédrogoweosobowy, towarowyZwardoń Rzeczpospolita Polskaruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

WYKAZ PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaj ruchuMiejsce odpraw granicznychUwagi
123456
1(skreślona)
2Ujsoły - Novot'drogoweosobowy, towarowyNovot'

Republika Słowacka

ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T
3(skreślona)
4(skreślona)
5(skreślona)
6(skreślona)
7(skreślona)
8Sromowce Niżne - Červený Kláštorturystycznepieszy, rowerowy, narciarski i wózki inwalidzkieSromowce Niżne Rzeczpospolita Polska

Červený Kláštor Republika Słowacka

Znak graniczny II/105

ZAŁĄCZNIK Nr 3 3

WYKAZ MIEJSC PRZEKRACZANIA GRANICY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH

Lp.Przejście graniczneZnak granicznyRodzaj ruchuCzynne w okresieGodziny otwarcia
123456
1Roztoki Górne - Ruské SedloI/33wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy01.IV-30.IX900-1800
2Balnica - OsadnéI/52-2piesi01.VI-30.IX900-1800
3Ożenna - Nižná PoliankaI/197-I/198wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

4Czeremcha -

Čertižné

I/141wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy01.IV-30.IX

01.X- 31.III

800-2000

900-1600

5Wysowa-Zdrój - RegetovkaI/223pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

6Leluchów - ČirčI/295awózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

7Jaworki - LitmanováII/71wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

8Jaworki - StránanyII/76pieszy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

9Szlachtowa - Vel'ký LipnikII/83pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

10Szczawnica - LesnicaII/91wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

700-1900

900-1600

11Sromowce Niżne - Červený KláštorII/104wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy01.V-31.X700-1900
12Vel'ká Franková - KacwinII/138/1- II/138/2wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

600-2000

900-1600

13Rysy - RysyII/210pieszy16.VI-31.X700-1900
14Przywarówka - Oravská PolhoraIII/75wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

1.XI- 30.V

600-2000

800-1800

15Babia Góra - Babia horaIII/81/2pieszy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

600-2000

800-1800

16Zawoja - Czatoża - Oravská PolhoraIII/88/10pieszy, rowerowy, narciarski01.VI-31.X

01.XI-30.V

600-2000

800-1800

17Gluchačky - Przełęcz JałowieckaIII/93wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy01.VI-31.X

01.XI-31.V

600-2000

800-1800

18Pilsko- PilskoIII/109pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

19Przełęcz Przysłop - Stará BystricaIII/151pieszy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

20Wielka Racza - Vel'ká RačaIII/168pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

21Górka Gomółka- Skalité SerafínovIII/184pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

22Jaworzynka - ČiernéIII/198piesi, narciarze01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

800-1700

23Skalité - ZwardońIII/184/13-III/184/14piesi, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

24Oščadnica - Vreščovka - BorIII/180piesi, rowerzyści, narciarze01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

25Oravice - Góra MaguraII/267piesi, rowerzyści, narciarze01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

26Palota - RadoszyceI/100piesi, rowerzyści, narciarze01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

27Stebnická Huta - BlechnarkaI/230piesi, rowerzyści, narciarze01.VI-31.X

01.XI-31.V

700-1900

900-1600

28Cigel'ka - Wysowa-ZdrójI/241/2apiesi, rowerzyści, narciarze01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

29Eliaszówka - EliašovkaII/62pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

30Łapszanka - OsturňaII/160/6pieszy, rowerowy, narciarski01.IV-30.IX

01.X-31.III

800-2000

900-1600

37Kikula - KykulaIII/175pieszy, rowerowy, narciarski1.IV-30.IX

1.X-31.III

800-2000

900-1600

29Legnava - MilikII/19-II/19-1wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
30Kače - Wierchomla WielkaII/45wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
31Pil'hov - PiwowarówkaII/56-8wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
32Lysá nad Dunajcom - Sromowce WyżneII/114-1wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
37Vychylovka - PrzegibekIII/158-10 III/158-11wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
38Nová Bystrica - RycerkaIII/163-7wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
38Moczarki-

Oravská Polhora

III/94pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000
39Muszyna-LegnavaII/15/10pieszy, rowerowy, narciarskicałorocznie600-2000

ZAŁĄCZNIK Nr 4 4

WYKAZ PAŃSTW, KTÓRYCH OBYWATELE UPRAWNIENI SĄ DO PRZEKRACZANIA GRANICY NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ

1. Księstwo Andory

2. Republika Austrii

3. Królestwo Belgii

4. Republika Czeska

5. Republika Grecji

6. Królestwo Danii

7. Republika Estonii

8. Republika Finlandii

9. Republika Francuska

10. Królestwo Hiszpanii

11. Królestwo Niderlandów

12. Państwo Izrael

13. Japonia

14. Republika Irlandii

15. Republika Islandii

16. Kanada

17. Księstwo Liechtensteinu

18. Wielkie Księstwo Luksemburga

19. Republika Litewska

20. Republika Łotewska

21. Księstwo Monako

22. Republika Federalna Niemiec

23. Królestwo Norwegii

24. Republika Portugalska

25. San Marino

26. Republika Słowenii

27. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

28. Konfederacja Szwajcarska

29. Królestwo Szwecji

30. Republika Węgierska

31. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

32. Watykan

33. Republika Włoska

34. Cypr

35. Malta.

1 Załącznik Nr 1:

- zmieniony przez Umowę z dnia 4 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie godzin otwarcia przejścia granicznego Szczawnica-Lesnica, sporządzonej w Warszawie (M.P.02.17.302) z dniem 4 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez Umowę z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy(M.P.04.16.270) z dniem 1 grudnia 2002 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do nin. umowy (M.P.04.17.286) z dniem 30 czerwca 2003 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do nin. umowy (M.P.05.5.51) z dniem 13 marca 2004 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 1 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy (M.P.04.40.702) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 18 listopada 2005 r. (M.P.06.55.581) zmieniające nin. umowę z dniem 18 listopada 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 16 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy (M.P.06.42.450) z dniem 16 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 14 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do nin. umowy (M.P.06.44.470) z dniem 14 kwietnia 2006 r.

2 Załącznik Nr 2:

- zmieniony przez Umowę z dnia 1 grudnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy(M.P.04.16.270) z dniem 1 grudnia 2002 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 1 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy (M.P.04.40.702) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 2 do nin. umowy (M.P.06.3.40) z dniem 9 września 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 18 listopada 2005 r. (M.P.06.55.581) zmieniające nin. umowę z dniem 18 listopada 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 16 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do nin. umowy (M.P.06.42.450) z dniem 16 stycznia 2006 r.

3 Załącznik Nr 3:

- zmieniony przez Umowę z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do nin. umowy (M.P.03.21.314)z dniem 2 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 25 lipca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do nin. umowy(M.P.05.55.755) z dniem 25 lipca 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do nin. umowy (M.P.06.3.42) z dniem 9 września 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do nin. umowy (M.P.06.3.44) z dniem 9 września 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie z dnia 9 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do nin. umowy (M.P.06.13.175)z dniem 9 września 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 18 listopada 2005 r. (M.P.06.55.581) zmieniające nin. umowę z dniem 18 listopada 2005 r.

- zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 7 lipca 2006 r. (M.P.06.90.944) zmieniające nin. umowę z dniem 7 lipca 2006 r.

- zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 7 lipca 2006 r. (M.P.07.13.129) zmieniające nin. umowę z dniem 7 lipca 2006 r.

4 Załącznik nr 4 zmieniony przez Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej z dnia 18 listopada 2005 r. (M.P.06.55.581) zmieniające nin. umowę z dniem 18 listopada 2005 r.