Słowacja-Polska. Umowa o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstená na polsko-słowackiej granicy państwowej. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.184

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

UMOWA
z dnia 16 lipca 2018 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstená na polsko - słowackiej granicy państwowej,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej

"Umawiającymi się Stronami", uzgodniły co następuje:

1. 
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Umawiające się Strony na podstawie wniosków wynikających z protokołu z dnia 7 kwietnia 2011 roku ze wspólnie przeprowadzonego przeglądu mostu przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstena, przeprowadzą rozbiórkę istniejącego drogowego mostu granicznego o numerach ewidencyjnych - polskim JNI07210078 oraz słowackim MO 59-102/A i budowę w tej samej lokalizacji nowego mostu granicznego łączącego polską drogę krajową nr 7 oraz słowacką drogę 1/59, zwane dalej "budową mostu".
2. 
Nowy drogowy most graniczny, zwany dalej "mostem", będzie miał parametry techniczne umożliwiające ruch pojazdów osobowych i ciężarowych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami prawa Państw obu Umawiających się Stron.

Budowa mostu jest wspólnym przedsięwzięciem obu Umawiających się Stron. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawców na sporządzenie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej, wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, przeprowadzi polska Umawiająca się Strona, zgodnie z przepisami prawa jej Państwa. W rozstrzyganiu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wezmą udział przedstawiciele obu Umawiających się Stron.

1. 
Koszty związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem budowy mostu, w tym koszty administracyjne, prac badawczo-pomiarowych i planistyczno-projektowych, opracowania dokumentacji przetargowej, przeprowadzenia przetargu oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego, Umawiające się Strony poniosą w równych częściach.
2. 
Podstawą do wyliczenia podziału kosztów, o których mowa w ustępie 1, będzie kwota bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej.
3. 
Koszty robót budowlanych Umawiające się Strony poniosą w równych częściach. Podstawą do kalkulacji kosztów będzie kwota bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej.
1. 
Środki przeznaczone na pracę związane z przebudową dróg dojazdowych do mostu na terytorium swoich Państw Umawiające się Strony zapewniają z własnych źródeł.
2. 
Przetargi na prace, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony przeprowadzą oddzielnie, zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych swoich Państw.
1. 
Właściwym organem realizującym niniejszą Umowę, zabezpieczającym przygotowanie inwestycyjne i realizację prac, jest po stronie polskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a po stronie słowackiej Słowacki Zarząd Dróg, zwane dalej "właściwymi organami".
2. 
Właściwe organy opracują i podpiszą umowę partnerską, której treścią będzie szczegółowa specyfikacja prac, ich podział oraz sposób ich finansowego zabezpieczenia.
1. 
Realizacja niniejszej Umowy nie spowoduje zmiany przebiegu granicy państwowej.
2. 
Przed rozpoczęciem budowy mostu należy uzyskać pozytywne stanowisko:
a)
Stałej Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej, o której mowa w Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 roku;
b)
Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych, o której mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 1997 roku.

Umawiające się Strony zapewnią zgodność planowanej inwestycji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.

Umawiające się Strony dołożą starań, by uzyskać pomoc finansową na realizację inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Utrzymanie mostu regulują postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Bratysławie 29 listopada 1995 roku.

1. 
Wymóg dotyczący posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy oraz pobytu, w tym wizy, w przypadku osób uczestniczących w realizacji inwestycji zależy od prawa obowiązującego na terytorium Państwa tej Umawiającej się Strony, na którym przebywa dana osoba.
2. 
Osoby wykonujące prace związane z budową mostu, podlegają w zakresie udzielania zezwoleń na pracę przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Dla sprzedaży towarów i usług dokonywanych w związku z budową mostu będzie stosowane prawo wewnętrzne Państw obu Umawiających się Stron dotyczące podatku od wartości dodanej.
2. 
Ustęp 1 stosuje się także do stosowania prawa regulującego podatek akcyzowy lub inny niewymieniony podatek pośredni, ponoszony w związku z budową mostu.
3. 
Sprzęt, narzędzia, urządzenia, pojazdy i środki transportu używane do robót w ramach niniejszej Umowy oraz towary potrzebne do budowy mostu mogą być przywiezione z terytorium Państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym Państw obu Umawiających się Stron.
4. 
Właściwe organy podatkowe Państw Umawiających się Stron będą współpracować, przekazywać niezbędne informacje oraz udzielać sobie pomocy przy stosowaniu prawa wewnętrznego ich Państw zgodnie z postanowieniami ustępów 1-3. Przedstawiciele tych organów będą uprawnieni do przebywania na placu budowy mostu i podejmowania tam działań zgodnie z postanowieniami ustępów 1-3, które są zgodne z prawem wewnętrznym ich Państw.
1. 
Do spraw realizacji postanowień niniejszej Umowy zostanie powołana Grupa Robocza złożona z przedstawicieli Umawiających się Stron. Właściwe organy wyznaczą przewodniczących i członków Grupy Roboczej, o czym poinformują się wzajemnie.
2. 
Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
3. 
Każdy przewodniczący Grupy Roboczej może zwołać posiedzenie Grupy Roboczej, które powinno się odbyć przed upływem miesiąca od dnia otrzymania jego wniosku.
4. 
Grupa Robocza może zapraszać ekspertów na swoje posiedzenia.
5. 
Przed pierwszym posiedzeniem Grupy Roboczej właściwe organy wskażą pełnomocników upoważnionych do rozwiązywania na bieżąco problemów związanych z budową mostu, w tym do prowadzenia wspólnych obmiarów robót, kontroli jakości i sprawdzania rozliczeń. Szczegółowy zakres czynności pełnomocników zostanie określony na pierwszym posiedzeniu Grupy Roboczej i zapisany w umowie partnerskiej.

Po zakończeniu budowy mostu zgodnie z niniejszą Umową, każda z Umawiających się Stron będzie właścicielem tej części mostu, która znajduje się na terytorium jej Państwa. Decydującym będzie obowiązujący przebieg granicy państwowej określony w dokumentacji granicznej.

1. 
Spory powstałe podczas realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze rokowań między upoważnionymi przedstawicielami ministrów właściwych do spraw transportu Umawiających się Stron na wniosek Grupy Roboczej.
2. 
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyniku rokowań, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony będą rozstrzygać spory drogą dyplomatyczną.
3. 
W przypadku, gdy po wejściu w życie niniejszej Umowy jedna z Umawiających się Stron, bez podania poważnego powodu, odmówi udziału w budowie mostu, jest zobowiązana do pokrycia drugiej Umawiającej się Stronie wszystkich poniesionych kosztów i zrekompensowania szkód powstałych w związku z budową mostu, w tym z opracowaniem projektu, przygotowaniem budowy i jej realizacją.
4. 
Umawiające się Strony zrekompensują w równych częściach wszelkie szkody powstałe podczas budowy mostu wskutek działania siły wyższej.
1. 
Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia od dnia otrzymania późniejszej noty informującej o zatwierdzeniu.
2. 
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona drogą pisemną na podstawie wzajemnego porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z ustępem 1.
3. 
Umowa zawarta jest na czas określony i wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego mostu, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.
4. 
Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę pisemnie, drogą dyplomatyczną. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy, Umawiające się Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji niezakończonych spraw związanych z wykonywaniem Umowy, w szczególności kwestii dotyczących pokrycia kosztów, jakie powstały dla drugiej Umawiającej się Strony w związku z realizacją Umowy do momentu zawiadomienia o jej wypowiedzeniu. W przypadku wypowiedzenia Umowa traci moc po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Barwinku dnia 16 lipca 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.