Słowacja-Polska. Porozumienie w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem... - M.P.2004.21.370 - OpenLEX

Słowacja-Polska. Porozumienie w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej. Warszawa.2004.02.02.

Monitor Polski

M.P.2004.21.370

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2004 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT 2262-43-2003/kb/8

Ambasada

Republiki Słowackiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie i w nawiązaniu do noty Ambasady z dnia 14 listopada 2003 r., o numerze 2865/2003, pragnie poinformować, co następuje.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, na państwa te nałożony został obowiązek dostosowania ich prawa do acquis communautaire.

W związku z powyższym, mając na względzie przewidywaną akcesję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz związaną z tym konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaistniała konieczność wypowiedzenia umów, zawierających postanowienia niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

W opinii właściwych władz Rzeczypospolitej Polskiej poza wskazanymi w wyżej wymienionej nocie Ambasady Umowami, a więc:

- Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. oraz

- Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

również Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. zawiera postanowienia niezgodne z prawem wspólnotowym i w związku z tym powinna zostać wypowiedziana.

W związku z powyższym oraz dla spełnienia wymogu ustanowionego art. 6 ust. 10 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Państw kandydujących oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zawarciu porozumienia o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zatem zaproponować, aby niniejsza nota oraz nota Ambasady Republiki Słowackiej zawierająca pozytywne stanowisko Rządu Republiki Słowackiej stanowiły Porozumienie o wygaśnięciu umów wymienionych w załączniku do niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Porozumienie to weszłoby w życie z dniem otrzymania noty Ambasady Republiki Słowackiej, zawierającej pozytywne stanowisko Rządu Republiki Słowackiej wobec powyższej propozycji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2004 r.

ZAŁĄCZNIK do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/8

Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, które wygasną na podstawie Porozumienia o ich wygaśnięciu, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Ambasada Republiki Słowackiej

Nr 3091/2004

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa o numerze DPT 2262-43-2003/kb/8 z 5 stycznia 2004 r. ma zaszczyt wyrazić zgodę na zakończenie obowiązywania następujących umów:

1. Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

2. Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

3. Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

zgodnie z artykułem 54 ust. b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 r.

Niniejsza nota oraz nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT 2262-43-2003/kb/8 z 5 stycznia 2004 r. tworzą umowę o zakończeniu obowiązywania wyżej wymienionych umów z dniem wstąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, i.e. 1 maja 2004 r.

Ambasada Republiki Słowackiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 2 lutego 2004 r.