Zatwierdzenie Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów... - M.P.2004.21.372 - OpenLEX

Zatwierdzenie Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not.

Monitor Polski

M.P.2004.21.372

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) oraz w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i realizacją zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, powstałego na podstawie Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, który jest integralną częścią Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 8 grudnia 2003 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej:
-
Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wygaśnięciu:
1)
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,
2)
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,
3)
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

które weszło w życie w dniu 2 lutego 2004 r., oraz

-
Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o wygaśnięciu:
1)
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o wzajemnym handlu i płatnościach po 1 stycznia 1991 r., podpisanej w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.,
2)
Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie ochrony zdrowia zwierząt, podpisanej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1998 r.,
3)
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.,

które weszło w życie w dniu 26 marca 2004 r.