§ 9a. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  9a. 10
1.
Organ powołujący może w uzasadnionych przypadkach odwołać członków komisji (Komisji Odwoławczej) ze składu komisji (Komisji Odwoławczej).
2.
Przewodniczący komisji (Komisji Odwoławczej) może przedstawić umotywowany wniosek o odwołanie członka komisji (Komisji Odwoławczej).
3.
Odwołanie członka komisji przez dyrektora urzędu morskiego wymaga zgody Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
4.
O odwołaniu członka komisji (Komisji Odwoławczej) powinien być niezwłocznie zawiadomiony odwołany członek i przewodniczący komisji (Komisji Odwoławczej) oraz instytucja, której przedstawicielem w komisji jest odwołany członek.
10 § 9a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1959 r. (M.P.59.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 1959 r.