§ 27. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  27. 19
1.
Czynności kancelaryjne i gospodarcze związane z działalnością komisji i rzeczników dyscyplinarnych przy komisjach załatwiają urzędy morskie właściwe dla siedziby komisji. Budżety tych urzędów obejmują wydatki związane z działalnością komisji i rzeczników dyscyplinarnych przy komisjach.
2.
Czynności kancelaryjne i gospodarcze związane z działalnością Komisji Odwoławczej załatwia Ministerstwo Żeglugi, którego budżet obejmuje wydatki związane z działalnością Komisji Odwoławczej i rzecznika dyscyplinarnego przy Komisji Odwoławczej.
19 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 19 września 1960 r. (M.P.60.76.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1960 r.