§ 21. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  21.
1.
Jeżeli przewinienie dyscyplinarne dotyczy lub jest związane z wypadkiem morskim, podlegającym rozpoznaniu przez izbę morską, komisja zawiesi postępowanie dyscyplinarne do czasu ukończenia postępowania przez izbę morską.
2.
Jeżeli w toku postępowania dyscyplinarnego wyjdą na jaw okoliczności świadczące, że czyny obwinionego mogą być uważane za przestępstwo ścigane z urzędu, rzecznik dyscyplinarny zawiadomi o tym prokuratora, a komisja zawiesi postępowanie dyscyplinarne do czasu ukończenia postępowania karnego.