Monitor Polski

M.P.2018.975

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2014 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej,
podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za kluczowy element regionalnego i światowego bezpieczeństwa i stabilizacji;

Dążąc do pogłębienia swoich dobrych i serdecznych relacji;

Pragnąc uzupełnić i wzmocnić współpracę w obszarach wspólnego zainteresowania;

Uwzględniając postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych;

Biorąc pod uwagę Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

Uwzględniając postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej "Umową NATO SOFA";

Mając na względzie Wspólną deklarację o partnerstwie strategicznym, podpisaną przez prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii w dniu 7 października 2009 r.;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Cel i zakres niniejszej Umowy

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne ramy współpracy obronnej między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona zgodnie z ich wewnętrznym prawem, ogólnie uznanymi zasadami prawa i normami prawa międzynarodowego oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie:

a) "personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii;
b) "personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii;
c) "Strona wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę wysyłającą swój wojskowy i cywilny personel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Rumunii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
d) "Strona przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę przyjmującą wojskowy i cywilny personel Rzeczypospolitej Polskiej albo Rumunii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
e) "odpowiedzialne władze" oznacza ministrów lub ministerstwa właściwe do spraw obrony Umawiających się Stron, odpowiedzialne za stosowanie niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Obszary współpracy

1.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami może obejmować następujące obszary:
a) planowanie obronne;
b) funkcjonowanie sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, łącznie ze stosowaniem postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
c) misje pokojowe i humanitarne oraz inne operacje organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;
d) organizacja sił zbrojnych łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
e) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
f) szkolnictwo wojskowe;
g) szkolenie personelu wojskowego;
h) działania w zakresie bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR);
i) badania w dziedzinie technologii obronnej;
j) rozwój, konserwacja i naprawa uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
k) modernizacja i konwersja uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
l) wojskowe systemy informatyczne, technologie informatyczne i łącznościowe;
m) normalizacja, kontrola jakości i kodyfikacja w sferze wojskowej;
n) medycyna wojskowa i wojskowe wsparcie medyczne;
o) prawo i ekonomia w dziedzinie obronności.
2.  Szczegółowe kwestie odnoszące się do współpracy w obszarach, o których mowa w ustępie 1, mogą być określane w odrębnych umowach i porozumieniach zawartych między Umawiającymi się Stronami lub odpowiedzialnymi władzami.
Artykuł  4

Formy współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona, w szczególności, w następujących formach:

a) spotkań odpowiedzialnych władz i innych przedstawicieli Umawiających się Stron;
b) konsultacji polityczno-wojskowych, konferencji i seminariów;
c) studiów i praktycznych szkoleń w szkołach wojskowych i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i praktykantów;
d) doradztwa fachowego i wsparcia w badaniach i rozwoju, konserwacji i remontach uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb sił zbrojnych;
e) udziału jednostek wojskowych w ćwiczeniach wojskowych;
f) udziału jednostek wojskowych w wojskowych operacjach zagranicznych;
g) wymiany informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
h) organizacji i udziału w imprezach kulturalnych i sportowych.
Artykuł  5

Wymiana i ochrona informacji niejawnych

Wymiana i ochrona informacji niejawnych między Umawiającymi się Stronami w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy będzie regulowana Umową między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r.

Artykuł  6

Status prawny personelu wojskowego i cywilnego

1.  W czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Rumunii personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa Strony przyjmującej i powstrzymywał się od uczestniczenia w jakiejkolwiek działalności politycznej na tym terytorium.
2.  Status prawny personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Rumunii będzie regulowany postanowieniami Umowy NATO SOFA.
Artykuł  7

Roczne plany współpracy

1.  Podstawą współpracy na dany rok będzie roczny plan współpracy zaakceptowany przez odpowiedzialne władze albo ich przedstawicieli.
2.  Wnioski i propozycje do każdego rocznego planu współpracy będą pisemnie zgłaszane do dnia 1 października każdego roku.
3.  Roczny plan współpracy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Umawiających się Stron do dnia 1 listopada każdego roku.
4.  Roczny plan współpracy będzie określał, między innymi, szczegółowe przedsięwzięcia, ich formy, daty, miejsca i liczbę uczestników.
5.  Uzgodnione roczne plany współpracy mogą być pisemnie zmieniane w każdym czasie, za wzajemną zgodą odpowiedzialnych władz albo ich przedstawicieli.
Artykuł  8

Sprawy finansowe

1.  Strona wysyłająca przyjmuje odpowiedzialność za pełne pokrycie wszelkich wydatków związanych z pobytem członków jej personelu wojskowego i cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Rumunii na mocy niniejszej Umowy.
2.  Uzgodnienia finansowe odnoszące się do form współpracy, o których mowa w artykule 4 litery c), e), f) oraz h) będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach.
Artykuł  9

Rozstrzyganie sporów

1.  Każda sytuacja, która może prowadzić do powstania sporu między Umawiającymi się Stronami dotyczącego wykładni lub stosowania niniejszej Umowy, będzie jak najszybciej przez nie konsultowana w przyjazny i ugodowy sposób.
2.  Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez nie w drodze negocjacji.
Artykuł  10

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie informują się o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niezwłocznie po wejściu niniejszej Umowy w życie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie niezbędne działania zmierzające do jej zarejestrowania w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 ustęp 1 Karty Narodów Zjednoczonych.
3.  Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
4.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie przez każdą Umawiającą się Stronę w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku Umowa utraci moc 180 dni po otrzymaniu notyfikacji.
5.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
6.  W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii o współpracy w dziedzinie wojskowej, sporządzone w Bukareszcie dnia 23 lutego 1994 r.

Sporządzono w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, rumuńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst sporządzony w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.