Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.709

Akt indywidualny
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 204/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2020 r. sygn. akt I NSW 5890/20 (Dz. U. poz. 1335), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.