Monitor Polski

M.P.1952.A-66.1015

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólnogospodarcze.

Na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólnogospodarcze (Dz. U. Nr 49, poz. 359) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązek świadczenia usług transportowych na cele ogólnogospodarcze rozszerza się na wywóz drewna z lasów państwowego gospodarstwa leśnego w 1952 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.