Monitor Polski

M.P.1959.56.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 czerwca 1959 r.
w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 49, poz. 359 i z 1953 Nr 43, poz. 214) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Obowiązek świadczenia usług transportowych samochodami osobowymi rozszerza się na akcję spisu rolnego w 1959 r.
2. Obowiązek określony w ust. 1 obejmuje obszar całego Państwa.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.