Monitor Polski

M.P.1956.75.882

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 30 lipca 1956 r.
w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywanie po dniu 1 stycznia 1956 r.

Na podstawie §§ 4 i 5 uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642) oraz w celu ujednolicenia systemu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. zarządza się, co następuje:
§  1. Przepis § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 30 grudnia 1955 r. w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 15, poz. 232) otrzymuje brzmienie następujące:

"2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miejskiego (wojewódzkich zjednoczeń budownictwa wiejskiego) w porozumieniu z inwestorem naczelnym mogą zezwolić na dokonywanie rozliczeń fakturami przejściowymi i końcowymi według przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642). Zezwolenia te mogą być udzielane tylko dla obiektów, na których roboty zostały rozpoczęte przed dniem 1 czerwca 1955 r."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.