Monitor Polski

M.P.1956.15.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
z dnia 30 grudnia 1955 r.
w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r.

Na podstawie przepisów §§ 4 i 5 uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642) oraz w celu ujednolicenia systemów rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozliczenia za wszystkie roboty budowlano-montażowe bez względu na termin rozpoczęcia budowy obiektu, wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli, należy przeprowadzać według przepisów zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 7 maja 1955 r. w sprawie rozliczeń za roboty budowlano-montażowe fakturami miesięcznymi na podstawie częściowych odbiorów robót (Monitor Polski Nr 57, poz. 704).
2. W celu wprowadzenia w życie przepisów ust. 1 należy do pierwszej faktury miesięcznej dotyczącej obiektów kontynuowanych, co do których nie stosowano dotychczas rozliczeń według faktur miesięcznych, załączyć kosztorys wykonawczy dotyczący scalonych elementów zakończonych w tym obiekcie.
§  2. Przy rozliczaniu robót budowlano-montażowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa nadzorowane przez Centralny Zarząd Budownictwa Wiejskiego termin podany w § 2 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 7 maja 1955 r. wynosi 5 dni, a termin podany w § 3 ust. 5 pkt 1 wspomnianego zarządzenia wynosi 10 dni.
§  3.
1. Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 8 sierpnia 1952 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i końcowych oraz ich formy (Monitor Polski Nr A-77, poz. 1227).
2. 1 W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dyrektorzy centralnych zarządów budownictwa miejskiego (wojewódzkich zjednoczeń budownictwa wiejskiego) w porozumieniu z inwestorem naczelnym mogą zezwolić na dokonywanie rozliczeń fakturami przejściowymi i końcowymi według przepisów uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642). Zezwolenia te mogą być udzielane tylko dla obiektów, na których roboty zostały rozpoczęte przed dniem 1 czerwca 1955 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.
1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 30 lipca 1956 r. (M.P.56.75.882) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1956 r.