Rozliczenia Narodowego Banku Polskiego z budżetem z zysków bilansowych. - M.P.1975.37.221 - OpenLEX

Rozliczenia Narodowego Banku Polskiego z budżetem z zysków bilansowych.

Monitor Polski

M.P.1975.37.221

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1975 r.
w sprawie rozliczeń Narodowego Banku Polskiego z budżetem z zysków bilansowych.

Na podstawie art. 18 pkt 10 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Narodowy Bank Polski, zwany w skrócie "NBP", dokonuje rozliczeń z zysków bilansowych z budżetem centralnym i z budżetami rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
1.
NBP dokonuje zaliczkowych wpłat z zysku do budżetu za okresy miesięczne i kwartalne oraz ostatecznych rozliczeń za okres roczny.
2.
Kwota miesięcznej wpłaty z zysku za miesiące styczeń - listopad stanowi 1/12 rocznej planowanej kwoty wpłaty z zysku i podlega wpłaceniu w terminie do dnia 24 danego miesiąca.
3.
Rozliczeń kwartalnych za pierwsze trzy kwartały dokonuje się narastająco, łącznie z wpłatą za pierwszy miesiąc następnego kwartału. Za czwarty kwartał dokonuje się rozliczenia zaliczkowego w terminie do dnia 24 grudnia w wysokości różnicy pomiędzy kwotą przypadającą do wpłaty na podstawie przewidywanego wykonania planu za dany rok a wysokością wpłat dokonanych w poprzednich miesiącach na poczet wpłat z zysku danego roku.
1.
Wpłaty z zysku na rzecz budżetu rady narodowej stopnia wojewódzkiego wynoszą w stosunku rocznym 0,5% stanu wkładów oszczędnościowych na koniec roku w oddziałach specjalistycznych NBP - powszechnych kasach oszczędności na terenie danego województwa.
2.
W rozliczeniach kwartalnych za pierwsze trzy kwartały przyjmuje się dla ustalenia kwot wpłat, o których mowa w ust. 1, stan wkładów oszczędnościowych na koniec danego kwartału, a w rozliczeniu za czwarty kwartał - przewidywany stan wkładów na koniec roku.
Kwartalne wpłaty z zysku NBP na rzecz budżetu centralnego stanowią różnicę pomiędzy kwotą zysku wykazaną na koniec rozliczanego okresu a kwotami:
1)
wpłaconymi zaliczkowo do budżetu centralnego i do budżetów rad narodowych stopnia wojewódzkiego,
2)
odpisów na fundusze własne, dokonanych w okresie rozliczeniowym.
1.
Ostateczne roczne rozliczenie wpłat z zysku następuje na podstawie decyzji o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP. Przypadająca do wpłaty różnica pomiędzy kwotą wynikającą z ostatecznego rozliczenia a kwotami wpłaconymi zaliczkowo podlega wpłaceniu w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2.
Nadpłaty wpłat z zysku, wynikające z rozliczeń rocznych, podlegają zaliczeniu na poczet wpłat okresu bieżącego.
1.
Centrala NBP jest obowiązana przedstawiać Ministerstwu Finansów i Okręgowemu Zarządowi Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w m.st. Warszawie obliczenie przypadających wpłat z zysku równocześnie z dokonywaną wpłatą, podając w obliczeniu wysokość należnej za dany miesiąc wpłaty z zysku, wysokość zysku podlegającego wpłaceniu za rozliczany okres kwartalny i okres roczny, dotychczas dokonane wpłaty z zysku, kwotę wpłaty z zysku podlegającą odprowadzeniu do budżetu lub zaliczeniu na następny okres.
2.
Oddziały wojewódzkie NBP obowiązane są równocześnie z dokonywaną wpłatą na rzecz budżetu rady narodowej stopnia wojewódzkiego przedstawiać urzędom terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego obliczenie przypadającej za rozliczany okres kwartalny lub roczny wpłaty z zysku, podając w nim stan wkładów oszczędnościowych na koniec rozliczanego kwartału (przy rozliczeniu za czwarty kwartał - przewidywany stan wkładów na koniec roku) lub na koniec roku, wysokość kwoty należnej za okres od początku roku do końca rozliczanego okresu oraz kwotę dokonanych wpłat i kwotę podlegającą wpłaceniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1974 r. w sprawie rozliczeń banków państwowych z budżetem z zysków bilansowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 198).
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy rozliczeń z zysków osiągniętych po dniu 30 czerwca 1975 r., z wyjątkiem § 3 i § 6 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.
2.
Wpłaty z zysku dokonane do dnia 30 czerwca 1975 r. przez NBP i Powszechną Kasę Oszczędności do budżetu centralnego na podstawie dotychczasowych przepisów traktuje się jako wpłaty zaliczkowe w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
3.
Oddziały wojewódzkie NBP dokonują w 1975 r. wpłat z zysku na rzecz budżetów rad narodowych stopnia wojewódzkiego w wysokości wynikającej z planu na 1975 r., uwzględniając wpłaty dokonane do dnia 30 czerwca 1975 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności.