RFN-Polska. Porozumienie o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem... - M.P.2004.6.111 - OpenLEX

RFN-Polska. Porozumienie o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Warszawa.2003.10.22.

Monitor Polski

M.P.2004.6.111

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2003 r.

POROZUMIENIE
z dnia 22 października 2003 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Wi 451.00/1

Nr 253/03

Ministerstwo

Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej Umową, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder - Radomierzyce do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1: 35

rubryka 2: Hagenwerder - Radomierzyce

rubryka 3: drogowe

rubryka 4: osobowy

rubryka 5: Hagenwerder

Republika Federalna Niemiec

Radomierzyce

Rzeczpospolita Polska.

2. W załączniku nr 2 do Umowy dotychczasowy zapis dotyczący przejścia Hagenwerder - Radomierzyce opatrzony zostanie adnotacją "skreślona".

3. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1-4, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder - Radomierzyce do załącznika nr 1 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-27-2002/SP

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 253/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. następującej treści:

"Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i w nawiązaniu do artykułu 2 ustęp 1 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego z dnia 6 listopada 1992 r., zwanej dalej Umową, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder - Radomierzyce do załącznika nr 1 do wyżej wymienionej Umowy, w następującym brzmieniu:

1. Pod liczbą porządkową 35 załącznika nr 1 do Umowy wprowadza się następujące zapisy:

rubryka 1: 35

rubryka 2: Hagenwerder - Radomierzyce

rubryka 3: drogowe

rubryka 4: osobowy

rubryka 5: Hagenwerder

Republika Federalna Niemiec

Radomierzyce

Rzeczpospolita Polska.

2. W załączniku nr 2 do Umowy dotychczasowy zapis dotyczący przejścia Hagenwerder - Radomierzyce opatrzony zostanie adnotacją "skreślona".

3. Rejestrację niniejszego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niezwłocznie po jego wejściu w życie spowoduje Strona niemiecka. Strona polska zostanie poinformowana o dokonanej rejestracji z podaniem numeru zarejestrowania natychmiast po uzyskaniu jej potwierdzenia przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

4. Porozumienie niniejsze zawarte jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec zawarte w punktach 1-4, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o włączeniu przejścia granicznego Hagenwerder - Radomierzyce do załącznika nr 1 do Umowy, które wejdzie w życie z datą noty zawierającej odpowiedź.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder do załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem dzisiejszym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 października 2003 r.