RFN-Polska. Umowa o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego. Bonn.1992.11.06.

Monitor Polski

M.P.2003.37.526

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2007 r.

UMOWA
sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

kierując się pragnieniem ułatwienia ruchu między obu Państwami i ruchu tranzytowego przez ich terytoria państwowe,

na podstawie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego dnia 14 listopada 1990 r., oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego dnia 17 czerwca 1991 r.,

uzgodniły, co następuje:

Przekraczanie granicy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec odbywa się tylko przez dozwolone przejścia graniczne, poza wyjątkami określonymi w artykule 5 albo w innych umowach międzynarodowych. W tym celu, oprócz już istniejących przejść granicznych, zostaną utworzone dalsze przejścia graniczne.

1. 
Utworzenie i otwarcie lub zamknięcie przejścia granicznego, a także rozszerzenie, zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego w przejściach granicznych, odbywa się na podstawie uzgodnienia w drodze wymiany not.
2. 
Wykaz istniejących przejść granicznych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1. 
Umawiające się Strony zobowiązują się otworzyć dalsze przejścia graniczne dla ruchu osób i towarów, po stworzeniu odpowiednich warunków.
2. 
Wykaz przewidzianych do otwarcia przejść granicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Treść tego załącznika może być zmieniana w drodze porozumienia obu Umawiających się Stron w formie wymiany not.
1. 
Każda z Umawiających się Stron może ograniczyć lub zawiesić ruch w przejściach granicznych z ważnych powodów konkretnego zagrożenia zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ścigania karnego albo z powodu klęsk żywiołowych lub w przypadkach innych katastrof.
2. 
Umawiająca się Strona, zamierzająca ograniczyć lub zawiesić ruch graniczny, zawiadamia pisemnie o tym drugą Umawiającą się Stronę nie później niż na pięć dni przed jego ograniczeniem lub zawieszeniem. W pilnych przypadkach zawiadomienie o ograniczeniu lub zawieszeniu ruchu powinno nastąpić w terminie dwudziestu czterech godzin. Przy nieprzewidzianych wydarzeniach, które wymagają natychmiastowego ograniczenia lub zawieszenia ruchu granicznego, wcześniejsze zawiadomienie nie jest wymagane. Powinno ono jednak być niezwłocznie dostarczone.
3. 
Jeżeli planowane prace konserwacyjne albo remontowe na drogach komunikacyjnych lub przy urządzeniach służących odprawie granicznej będą powodować ograniczenie lub zawieszenie ruchu granicznego, Umawiające się Strony poinformują się w terminie trzech miesięcy o dacie rozpoczęcia i przewidywanym okresie trwania tych prac.

Komendant Główny Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec w drodze wzajemnego porozumienia mogą w uzasadnionych przypadkach zezwolić na przekroczenie granicy w przejściach granicznych inaczej niż to jest ustalone lub poza dozwolonymi przejściami granicznymi.

1. 
Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu podpisania. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.
2. 
Umowa niniejsza może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. Utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaje ruchu granicznegoMiejsce

odpraw

granicznych

12345
1Świnoujście - Ahlbeckdrogoweosobowy,

pieszy,

rowerowy (bez silników)

Ahlbeck

Republika Federalna Niemiec

2Lubieszyn - Linkendrogoweosobowy,

towarowy

Lubieszyn

Rzeczpospolita Polska

3Szczecin Gumieńce - Grambowkolejoweosobowy,

towarowy

Szczecin Gumieńce

Rzeczpospolita Polska

Grambow

Republika Federalna Niemiec oraz trasa przejazdu Szczecin Gumieńce - Grambow

4Kołbaskowo - Pomellendrogoweosobowy,

towarowy

Pomellen

Republika Federalna Niemiec

5Szczecin Gumieńce - Tantowkolejoweosobowy,

towarowy

Szczecin Gumieńce

Rzeczpospolita Polska

Tantow

Republika Federalna Niemiec oraz trasa przejazdu Szczecin Gumieńce - Tantow

6Gryfino - Mescherinrzeczneosobowy,

towarowy

Gryfino

Rzeczpospolita Polska

Mescherin

Republika Federalna Niemiec

7Widuchowa - Gartzrzeczneosobowy,

towarowy

Widuchowa

Rzeczpospolita Polska

Gartz

Republika Federalna Niemiec

8Krajnik Dolny - Schwedtdrogoweosobowy,

towarowy

Schwedt

Republika Federalna Niemiec

9Osinów Dolny - Hohensaatenrzeczneosobowy,

towarowy

Hohensaaten

Republika Federalna Niemiec

10Kostrzyn - Kietzkolejoweosobowy,

towarowy

Kostrzyn

Rzeczpospolita Polska

11Słubice - FrankfurtdrogoweosobowyFrankfurt

Republika Federalna Niemiec

12Słubice - Frankfurtrzeczneosobowy,

towarowy

Frankfurt

Republika Federalna Niemiec

13Kunowice - Frankfurtkolejoweosobowy,

towarowy

Kunowice

Rzeczpospolita Polska

Frankfurt

Republika Federalna Niemiec oraz trasa przejazdu

Poznań - Berlin

14Świecko - Frankfurtdrogoweosobowy,

towarowy

Świecko

Rzeczpospolita Polska

15Miłów - Eisenhuttenstadtrzeczneosobowy,

towarowy

Eisenhuttenstadt

Republika Federalna Niemiec

16Gubin - Gubenkolejoweosobowy,

towarowy

Guben

Republika Federalna Niemiec

17Gubin - Gubendrogoweosobowy,

towarowy

Gubin

Rzeczpospolita Polska

Guben

Republika Federalna Niemiec

18Zasieki - Forstkolejoweosobowy,

towarowy

Tuplice

Rzeczpospolita Polska

Forst

Republika Federalna Niemiec oraz trasa przejazdu Tuplice - Forst

19Olszyna - Forstdrogoweosobowy,

towarowy

Olszyna

Rzeczpospolita Polska

20Łęknica - Bad Muskaudrogoweosobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tBad Muskau

Republika Federalna Niemiec

21Węgliniec - HorkakolejowetowarowyWęgliniec

Rzeczpospolita Polska

Horka

Republika Federalna Niemiec

22Zgorzelec - Görlitzdrogoweosobowy, z wyłączeniem autobusów rejsowych i okazjonalnychZgorzelec Rzeczpospolita Polska

Görlitz

Republika Federalna Niemiec

23Zgorzelec - Goerlitzkolejoweosobowy,

towarowy

Goerlitz

Republika Federalna Niemiec oraz trasa przejazdu Goerlitz - Bautzen

24Sieniawka - Zittaudrogoweosobowy, towarowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tZittau Republika Federalna Niemiec
26Osinów Dolny

- Hohenwutzen

drogoweosobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tOsinów Dolny Rzeczpospolita Polska
29Krzewina Zgorzelecka - Ostritzdrogoweosobowy: pieszy, rowerowy (bez silnika)Ostritz Republika Federalna Niemiec
33Gryfino-Mescherindrogoweosobowy: pieszy, rowerowy i samochody osoboweGryfino Rzeczpospolita Polska
34Forst - Zasiekidrogoweosobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tForst, Republika Federalna Niemiec
35Hagenwerder - Radomierzycedrogoweosobowy, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tHagenwerder

Republika Federalna Niemiec

Radomierzyce

Rzeczpospolita Polska.

36Łęknica (Park Mużakowski) - Bad Muskau (Fürst-Pückler-Park)drogoweosobowy:

pieszy

Łęknica

Rzeczpospolita Polska

Bad Muskau

Republika Federalna Niemiec

37Pieńsk - Deschkadrogoweosobowy:

pieszy,

rowerowy

Pieńsk

Rzeczpospolita Polska

38Garz - Świnoujściedrogoweosobowy:

pieszy,

rowerowy i autobusy

Świnoujście

Rzeczpospolita Polska

39Gozdowice - Güstebieser Loosedrogowe

(przeprawa promowa)

osobowy z wyłączeniem autobusów, towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tGozdowice Rzeczpospolita Polska

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2

WYKAZ PRZEWIDZIANYCH DO OTWARCIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.Nazwa przejścia granicznegoRodzaj przejścia granicznegoRodzaje ruchu granicznegoMiejsce odpraw granicznych
12345
1(skreślona)
2(skreślona)
3Pieńsk — DeschkadrogoweosobowyPieńsk Rzeczpospolita Polska
4Łęknica — KrauschwitzdrogoweosobowyKrauschwitz Republika Federalna Niemiec
5Świnoujście — AhlbeckkolejoweosobowyŚwinoujście Rzeczpospolita Polska Ahlbeck Republika Federalna Niemiec trasa przejazdu Świnoujście — Ahlbeck
7(skreślona)
9Zittau-Nord (B178) - Sieniawkadrogoweosobowy, towarowyZittau

Republika Federalna Niemiec

11(skreślona)
12Zelz - Siedlecdrogoweosobowy: pieszy, rowerowySiedlec

Rzeczpospolita Polska

13Guben - Gubindrogoweosobowy: pieszy, rowerowy (bez silnika)Guben

Republika Federalna Niemiec

1 Załącznik nr 1:

- pozycja 22 zmieniona przez porozumienie z dnia 6 kwietnia 2003 r. (M.P.03.37.534) zmieniające nin. umowę z dniem 6 kwietnia 2003 r.

- pozycja 34 dodana przez porozumienie z dnia 24 września 2003 r. (M.P.04.16.268) zmieniające nin. umowę z dniem 24 września 2003 r.

- pozycja 35 dodana przez porozumienie z dnia 22 października 2003 r. (M.P.04.6.111) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2003 r.

- pozycja 25 zmieniona przez porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (M.P.04.39.687) zmieniające nin. umowę z dniem 16 kwietnia 2004 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

- pozycja 33 dodana przez porozumienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. (M.P.05.5.49) zmieniające nin. umowę z dniem 30 kwietnia 2004 r., z tym że rubryka 5 "Miejsce odpraw granicznych" wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

- pozycja 29 dodana przez porozumienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. (M.P.05.5.49) zmieniające nin. umowę z dniem 1 maja 2004 r.

- pozycja 24 zmieniona przez porozumienie z dnia 7 czerwca 2004 r. (M.P.04.48.823) zmieniające nin. umowę z dniem 7 czerwca 2004 r.

- pozycja 26 dodana przez porozumienie z dnia 7 czerwca 2004 r. (M.P.04.48.823) zmieniające nin. umowę z dniem 7 czerwca 2004 r.

- pozycja 20 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r.

- pozycja 27 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- pozycja 30 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- pozycja 31 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- pozycja 34 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r.

- pozycja 35 zmieniona przez porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. (M.P.06.26.290) zmieniające nin. umowę z dniem 24 sierpnia 2005 r.

- pozycja 26 zmieniona przez porozumienie z dnia 5 marca 2007 r. (M.P.07.47.553) zmieniające nin. umowę z dniem 5 marca 2007 r.

- pozycja 37 dodana przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.47.555) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- pozycja 38 dodana przez porozumienie z dnia 8 czerwca 2007 r. (M.P.07.96.1046) zmieniające nin. umowę z dniem 8 czerwca 2007 r.

- pozycja 36 dodana przez porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1048) zmieniające nin. umowę z dniem 16 sierpnia 2007 r.

- pozycja 39 dodana przez porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1050) zmieniające nin. umowę z dniem 16 sierpnia 2007 r.

2 Załącznik nr 2:

- pozycja 1 i 2 zmienione przez porozumienie z dnia 28 lipca 2000 r. (M.P.02.6.119) zmieniające nin. umowę z dniem 31 lipca 2000 r.

- pozycja 4 zmieniona przez porozumienie z dnia 27 listopada 2001 r. (M.P.02.17.298) zmieniające nin. umowę z dniem 27 listopada 2001 r.

- pozycja 6 zmieniona przez porozumienie z dnia 27 marca 2002 r. (M.P.02.31.493) zmieniające nin. umowę z dniem 27 marca 2002 r.

- pozycja 7 zmieniona przez porozumienie z dnia 18 kwietnia 2002 r. (M.P.03.37.532) zmieniające nin. umowę z dniem 18 kwietnia 2002 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 24 września 2003 r. (M.P.04.16.268) zmieniające nin. umowę z dniem 24 września 2003 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

- pozycja 11 skreślona przez porozumienie z dnia 22 października 2003 r. (M.P.04.6.111) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2003 r.

- pozycja 6 zmieniona przez porozumienie z dnia 19 lutego 2004 r. (M.P.04.39.683) zmieniające nin. umowę z dniem 19 lutego 2004 r.

- zmieniony przez porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (M.P.04.39.685) zmieniające nin. umowę z dniem 16 kwietnia 2004 r.

- pozycja 7 dodana przez porozumienie z dnia 23 grudnia 2004 r. (M.P.05.71.977) zmieniające nin. umowę z dniem 23 grudnia 2004 r.

- pozycja 13 dodana przez porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. (M.P.07.47.549) zmieniające nin. umowę z dniem 14 grudnia 2006 r.

- pozycja 11 dodana przez porozumienie z dnia 14 grudnia 2006 r. (M.P.07.50.578) zmieniające nin. umowę z dniem 14 grudnia 2006 r.

- pozycja 12 dodana przez porozumienie z dnia 12 lutego 2007 r. (M.P.07.47.551) zmieniające nin. umowę z dniem 12 lutego 2007 r.

- pozycja 7 skreślona przez porozumienie z dnia 29 marca 2007 r. (M.P.07.47.555) zmieniające nin. umowę z dniem 29 marca 2007 r.

- pozycja 1 skreślona przez porozumienie z dnia 8 czerwca 2007 r. (M.P.07.96.1046) zmieniające nin. umowę z dniem 8 czerwca 2007 r.

- pozycja 6 skreślona przez porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1048) zmieniające nin. umowę z dniem 16 sierpnia 2007 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

- pozycja 11 skreślona przez porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1050) zmieniające nin. umowę z dniem 16 sierpnia 2007 r.

- pozycja 2 skreślona przez porozumienie z dnia 16 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1052) zmieniające nin. umowę z dniem 16 sierpnia 2007 r.

- pozycja 9 dodana przez porozumienie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (M.P.07.96.1054) zmieniające nin. umowę z dniem 29 sierpnia 2007 r.