Monitor Polski

M.P.2018.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego,
podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdawii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", uzgodniły co następuje:
Artykuł  1

Członkowie rodzin będący na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii oraz Republiki Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli, na zasadzie wzajemności, wykonywać pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, zgodnie z prawem tego Państwa oraz postanowieniami niniejszego Porozumienia.

Artykuł  2

Dla celów niniejszego Porozumienia, wyrażenie:

1) "wykonywanie pracy zarobkowej" oznacza zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności zarobkowej;
2) "członek personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego" oznacza pracownika Państwa wysyłającego pełniącego funkcję przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego, jak również członka personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w Państwie przyjmującym, który nie jest obywatelem tego Państwa lub nie posiada w nim prawa stałego pobytu, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 1 lit. e i f Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. oraz w art. 1 ust. 1 lit. d i e Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.;
3) "członek rodziny" oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Państwa wysyłającego, która jest:
a) małżonkiem,
b) dzieckiem do 21 roku życia,
c) dzieckiem do 25 roku życia, będącym studentem instytucji kształcenia wyższego,
d) dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, niezdolnym do samodzielnego utrzymania się.
Artykuł  3
1.  W przypadku, gdy członek rodziny zdecyduje się podjąć pracę zarobkową na terytorium Państwa przyjmującego, Ambasada Państwa wysyłającego złoży odpowiedni pisemny wniosek do Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy wskazać członka rodziny zamierzającego podjąć pracę zarobkową w Państwie przyjmującym, a także zawrzeć krótką charakterystykę stanowiska, które będzie zajmował, informacje o potencjalnym pracodawcy oraz wszelkie inne dane wymagane przez właściwe organy w Państwie przyjmującym, zgodnie z obowiązującym w nim prawem.
3.  Po potwierdzeniu spełnienia przez członka rodziny kryteriów określonych niniejszym Porozumieniem, Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego, najszybciej jak to będzie możliwe, poinformuje Ambasadę drugiej Umawiającej się strony, że członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową na terytorium tego Państwa.
4.  Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym, innego niż zezwolenie ujęte w ust. 3.
Artykuł  4
1.  Jeżeli członek rodziny wykonujący pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia korzysta z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej w Państwie przyjmującym, immunitet ten nie będzie dotyczył czynów popełnionych w trakcie wykonywania pracy zarobkowej.
2.  Jeżeli członek rodziny wykonujący pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej w Państwie przyjmującym, Państwo wysyłające, na pisemny wniosek Państwa przyjmującego, wnikliwie rozważy możliwość uchylenia takiego immunitetu w odniesieniu do wszelkich czynów popełnionych w trakcie wykonywania pracy zarobkowej. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, członek rodziny utraci zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej oraz zostanie poproszony o opuszczenie Państwa przyjmującego.
Artykuł  5

Członek rodziny wykonujący pracę zarobkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia podlega przepisom o podatku dochodowym, ubezpieczeniu społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym, obowiązującym w Państwie przyjmującym, w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej w tym Państwie.

Artykuł  6
1.  Niniejsze Porozumienie nie zezwala członkowi rodziny na wykonywanie pracy zarobkowej na stanowiskach, które zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego, mogą być zajmowane wyłącznie przez obywateli tego Państwa.
2.  Niniejsze Porozumienie nie zezwala członkowi rodziny na domaganie się automatycznego uznania stopni, tytułów naukowych lub innych kwalifikacji. Ich uznawanie będzie odbywać się zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa przyjmującego.
Artykuł  7
1.  Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego o wszelkich zmianach dotyczących statusu członka rodziny wykonującego pracę zarobkową.
2.  Członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 do dnia, w którym:
1) utracił status określony w art. 2 pkt 3, lub
2) nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę lub też innej umowy przewidującej wykonywanie pracy zarobkowej przez członka rodziny, podlegających art. 7 ust. 3, lub
3) nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji członka personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego przez osobę, od której zależy status tego członka rodziny.
3.  Każda zmiana w wykonywaniu pracy zarobkowej przez członka rodziny wymaga nowego zezwolenia wydanego w trybie i na zasadach określonych w art. 3.
Artykuł  8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane pisemnie drogą dyplomatyczną, za obopólną zgodą Umawiających się Stron, w postaci oddzielnych protokołów dołączonych jako integralna część obecnego Porozumienia, i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami art 10.

Artykuł  9

Wszelkie spory związane z niniejszym Porozumieniem będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną, przez bezpośrednie negocjacje obu Umawiających się Stron.

Artykuł  10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania i zostaje zawarte na czas nieokreślony do momentu wypowiedzenia go w postaci pisemnej notyfikacji przekazanej przez którąkolwiek z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Porozumienie traci moc po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę notyfikacji o jego wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez Rządy swoich Państw, złożyli podpisy pod niniejszym Porozumieniem.

Sporządzono w Warszawie w dniu 4 grudnia 2017 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, rumuńskim oraz angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygającym będzie tekst w języku angielskim.