§ 7. - Rejestracja zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowanie nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1967.56.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1967 r.
§  7.
1.
Zarejestrowany zakład naprawy narzędzi pomiarowych zamierzający dokonywać naprawy narzędzi pomiarowych, podlegających legalizacji przez objazdowe urzędy miar, w warsztatach ruchomych organizowanych przez ten zakład w miejscowościach czasowych siedzib objazdowych urzędów miar obowiązany jest dokonać dodatkowej rejestracji warsztatu ruchomego w okręgowym urzędzie jakości i miar właściwym dla miejscowości, w których warsztat ruchomy ma być czynny.
2.
Zakład ubiegający się o dodatkową rejestrację, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest podać we wniosku imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną w zakresie naprawy narzędzi pomiarowych w warsztacie ruchomym.
3.
Decyzja o dodatkowej rejestracji, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności określać:
1)
miejscowości czasowych siedzib objazdowych urzędów miar, w których ruchomy warsztat ma być czynny,
2)
wymagania w zakresie wyposażenia warsztatu ruchomego w kontrolne narzędzia pomiarowe oraz inne urządzenia niezbędne do regulacji naprawianych narzędzi pomiarowych,
3)
wykaz narzędzi pomiarowych, które mogą być naprawiane w warsztacie ruchomym,
4)
wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji naprawianych narzędzi pomiarowych oraz sposobu znakowania tych narzędzi.
4.
Warsztat ruchomy nie może mieścić się ani dokonywać swych czynności w lokalu zajmowanym przez objazdowy urząd miar.