Rejestracja zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowanie nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1967.56.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 30 września 1967 r.
w sprawie rejestracji zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowania nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
W rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zakładami wytwarzającymi i naprawiającymi narzędzia pomiarowe są jednostki gospodarki uspołecznionej oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej, wykonujące seryjną produkcję narzędzi pomiarowych lub działalność gospodarczą w zakresie napraw tych narzędzi.
1.
Zakłady wytwarzające i naprawiające narzędzia pomiarowe, zwane dalej "zakładami", obowiązane są przed podjęciem działalności w tym zakresie zgłosić wniosek o rejestrację do właściwego miejscowego okręgowego urzędu jakości i miar.
2.
Wniosek o rejestrację powinien zawierać:
1)
nazwę (w pełnym brzmieniu i używanym skrócie) i adres zakładu oraz miejsce wyrobu lub naprawy narzędzi pomiarowych,
2)
szczegółowy wykaz narzędzi pomiarowych, które mają być wytwarzane lub naprawiane,
3)
wykaz zalegalizowanych kontrolnych narzędzi pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania wytwarzanych i naprawianych narzędzi pomiarowych,
4)
dane stwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za kontrolę techniczną w zakresie wytwarzania lub naprawy narzędzi pomiarowych.
1.
Na podstawie wniosku o rejestrację oraz po przeprowadzeniu oględzin zakładu okręgowy urząd jakości i miar wydaje decyzję:
1)
o zarejestrowaniu lub
2)
o odmowie rejestracji.
2.
Decyzja o odmowie rejestracji powinna zawierać uzasadnienie.
1.
Decyzja o zarejestrowaniu zakładu powinna w szczególności określać:
1)
wykaz narzędzi pomiarowych, które mogą być wytwarzane lub naprawiane przez zakład,
2)
wymagania w zakresie prowadzenia przez zakład ewidencji wytwarzanych i naprawianych narzędzi pomiarowych oraz sposobu znakowania naprawianych narzędzi pomiarowych,
3)
wymagania w zakresie wyposażenia punktu legalizacyjnego zakładu w urządzenia niezbędne do legalizacji narzędzi pomiarowych, jeżeli zakład będzie wytwarzać lub naprawiać narzędzia objęte obowiązkiem legalizacji.
2.
Zakłady wytwarzające i naprawiające narzędzia pomiarowe obowiązane są wywiesić w miejscu widocznym w swoim lokalu decyzję o zarejestrowaniu zakładu.
1.
Rejestracja może być cofnięta w całości lub w części przez okręgowy urząd jakości i miar w razie niezachowania przez zakład warunków określonych w decyzji o rejestracji oraz nieprzestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych.
2.
W decyzji o cofnięciu rejestracji należy równocześnie określić termin zaprzestania działalności, której cofnięcie dotyczy. Ustalony termin, nie krótszy niż 3 miesiące, powinien umożliwić zakładowi zlikwidowanie prowadzonej działalności.
1.
Zarejestrowany zakład obowiązany jest nie później niż w terminie 14 dni zawiadomić właściwy miejscowo okręgowy urząd jakości i miar o zaniechaniu produkcji lub naprawy, o likwidacji zakładu, zmianie nazwy lub lokalu oraz wyznaczeniu innego pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną w zakresie wytwarzania lub naprawy narzędzi pomiarowych.
2.
W razie gdyby zmieniony lokal punktu legalizacyjnego zarejestrowanego zakładu nie odpowiadał wymaganiom prawa o miarach i narzędziach pomiarowych, rejestracja zakładu może być cofnięta.
1.
Zarejestrowany zakład naprawy narzędzi pomiarowych zamierzający dokonywać naprawy narzędzi pomiarowych, podlegających legalizacji przez objazdowe urzędy miar, w warsztatach ruchomych organizowanych przez ten zakład w miejscowościach czasowych siedzib objazdowych urzędów miar obowiązany jest dokonać dodatkowej rejestracji warsztatu ruchomego w okręgowym urzędzie jakości i miar właściwym dla miejscowości, w których warsztat ruchomy ma być czynny.
2.
Zakład ubiegający się o dodatkową rejestrację, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest podać we wniosku imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za kontrolę techniczną w zakresie naprawy narzędzi pomiarowych w warsztacie ruchomym.
3.
Decyzja o dodatkowej rejestracji, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności określać:
1)
miejscowości czasowych siedzib objazdowych urzędów miar, w których ruchomy warsztat ma być czynny,
2)
wymagania w zakresie wyposażenia warsztatu ruchomego w kontrolne narzędzia pomiarowe oraz inne urządzenia niezbędne do regulacji naprawianych narzędzi pomiarowych,
3)
wykaz narzędzi pomiarowych, które mogą być naprawiane w warsztacie ruchomym,
4)
wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji naprawianych narzędzi pomiarowych oraz sposobu znakowania tych narzędzi.
4.
Warsztat ruchomy nie może mieścić się ani dokonywać swych czynności w lokalu zajmowanym przez objazdowy urząd miar.
Zakład może delegować swoich pracowników poza siedzibę zakładu w celu ustawienia lub naprawy narzędzi pomiarowych w miejscu ich stosowania.
1.
Nadzór nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych sprawują organy administracji miar.
2.
Pracownicy organów administracji miar uprawnieni są w szczególności do:
1)
wstępu na teren zakładu i warsztatu ruchomego,
2)
kontroli jakości i zgodności wytwarzanych narzędzi pomiarowych z warunkami określonymi w decyzji o zatwierdzeniu typu danego narzędzia pomiarowego, z wymaganiami norm, przepisów o narzędziach pomiarowych i warunków technicznych,
3)
pobierania do kontroli jakościowej wytwarzanych narzędzi pomiarowych,
4)
kontroli właściwego przechowywania wytwarzanych lub naprawianych narzędzi pomiarowych,
5)
kontroli przestrzegania warunków określonych w decyzji o rejestracji (dodatkowej rejestracji).
Dowody rejestracji uprawniające do wyrobu i naprawy narzędzi pomiarowych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, są ważne do dnia 30 czerwca 1968 r.
Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 października 1952 r. w sprawie rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzoru nad nimi (Dz. U. Nr 43, poz. 297).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.