§ 7. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  7.
W klauzuli rejestracyjnej roszczeń spóźnionych należy wyrazy "w terminie ustawowym" zastąpić wyrazami "po terminie ustawowym" i w końcu klauzuli dopisać: "zarejestrowano na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 1952 r. (Monitor Polski Nr A-28, poz. 416)" w przypadkach wymienionych w § 1, a w przypadkach wymienionych w § 3 - powołać datę i numer pisma Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, zezwalającego na uwzględnienie; pismo to należy dołączyć do akt sprawy.