Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

DZIAŁ  VIII

Postępowanie w sprawie ustawy budżetowej

Art.  73. 
1.  Ustawę budżetową Marszałek Senatu kieruje do komisji senackich.
2.  Komisje senackie, po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przekazują swoje opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podstawie przygotowuje projekt uchwały Senatu, w którym proponuje:
1) przyjęcie ustawy bez poprawek albo
2) wprowadzenie poprawek.
2a.  Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio.
3.  Nieuwzględnienie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych opinii, o których mowa w ust. 2, wymaga uzasadnienia.
Art.  74. 

Uchwałę w sprawie ustawy budżetowej Senat podejmuje w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania.

Art.  75. 

W trakcie postępowania nad ustawą budżetową komisje mogą przesłuchiwać upoważnionych przedstawicieli właściwych resortów.