Art. 73. - Regulamin Senatu.

Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
Art.  73. 
1. 
Ustawę budżetową Marszałek Senatu kieruje do komisji senackich.
2. 
Komisje senackie, po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przekazują swoje opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podstawie przygotowuje projekt uchwały Senatu, w którym proponuje:
1)
przyjęcie ustawy bez poprawek albo
2)
wprowadzenie poprawek.
2a. 
Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio.
3. 
Nieuwzględnienie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych opinii, o których mowa w ust. 2, wymaga uzasadnienia.