Regulamin Rady Polityki Pieniężnej.

Monitor Polski

M.P.1998.7.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 21 lutego 1998 r.
w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala się, co następuje:
Ustala się regulamin Rady Polityki Pieniężnej, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

§  1.
Regulamin określa tryb działania Rady Polityki Pieniężnej, zwanej dalej "Radą".
§  2.
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez Radę. Posiedzenia te zwołuje Przewodniczący Rady.
§  3.
1.
Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy własnej Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek trzech jej członków. Wniosek określa proponowany przedmiot obrad i zawiera uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia.
2.
Posiedzenia zwołane na wniosek członków Rady odbywają się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§  4.
Podpisane przez Przewodniczącego Rady zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z jego porządkiem oraz materiałami dotyczącymi przedmiotu obrad, przekazywane są członkom Rady, przedstawicielowi Rady Ministrów i Zarządowi Narodowego Banku Polskiego (NBP), co najmniej trzy dni przed posiedzeniem.
§  5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie bez zachowania trybu i terminów, o których mowa w § 3 i § 4.
§  6.
1.
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Rady Ministrów bez prawa udziału w głosowaniu.
2.
Na posiedzenia Rady, za jej zgodą, mogą zostać zaproszeni przez Przewodniczącego Rady pracownicy NBP.
3.
Na posiedzeniu Rada może wysłuchać opinii ekspertów zewnętrznych.
§  7.
Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
§  8.
Przedmiotem posiedzeń Rady są sprawy zastrzeżone do jej kompetencji w ustawie o Narodowym Banku Polskim.
§  9. 1
 
1.
Obrady Rady prowadzi się w trybie zastrzeżonym.
2.
Przewodniczący Rady zarządza prowadzenie obrad nad poszczególnymi punktami porządku lub całością obrad w trybie poufnym, tajnym lub ściśle tajnym, jeżeli prowadzenie obrad w tym trybie wynika z przepisu ustawy.
3.
Rada może zarządzić poufność obrad w przypadkach nie wymienionych w ust. 2.
§  10. 2
 
1.
Członkowie Rady przy głosowaniu uchwał mogą głosować tylko "za" lub "przeciw".
2.
Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.
W przypadku gdy uchwała jest wielopunktowa, głosowanie przeprowadza się kolejno nad każdym punktem oddzielnie, po czym głosuje się nad całością uchwały. Wyniki ostatniego głosowania ogłaszane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4.
Przewodniczącemu i członkom Rady przysługuje prawo zgłaszania zdania odrębnego, jeżeli nie zgadzają się z treścią podjętej uchwały.
5.
Uchwały Rady podpisywane są przez przewodniczącego i wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. Członek Rady, który głosował przeciw całości uchwały bądź niektórym jej punktom, może zaznaczyć przy swoim podpisie, że zgłasza w tym zakresie zdanie odrębne.
§  11.
1. 3
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół przedstawiany Radzie do przyjęcia na najbliższym posiedzeniu zwołanym po upływie 14 dni od posiedzenia, którego protokół dotyczy. Protokół dostarczany jest członkom Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem, na którym ma być przyjęty. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu biorą udział tylko członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego protokół sporządzono.
2. 4
Przyjęty przez Radę protokół podpisuje przewodniczący.
3.
Protokół zawiera:
1)
numer kolejny protokołu,
2)
datę posiedzenia,
3)
listę osób obecnych na posiedzeniu,
4)
porządek obrad,
5)
przebieg i wyniki głosowań,
6)
informację w sprawie powziętych uchwał.
4.
Do protokołu załącza się treść powziętych uchwał, a także zgłoszone i podpisane przez zgłaszających zdania odrębne.
5.
Oryginały protokołów posiedzeń Rady przechowuje Gabinet Prezesa NBP - z wyjątkiem protokołów tajnych, sporządzonych w jednym egzemplarzu i przechowywanych w Kancelarii Tajnej.
6.
Kopie protokołu przekazuje się Przewodniczącemu, członkom Rady i członkom Zarządu NBP, z zastrzeżeniem ust. 5.
7.
Zapis magnetofonowy z posiedzenia Rady jest przechowywany przez Gabinet Prezesa NBP do końca kadencji Rady. Na wniosek członka Rady może zostać sporządzony stenogram z całego posiedzenia lub jego części.
§  12.
Rada w ramach przyznanych jej kompetencji może wystąpić do zarządu NBP z zaleceniem podjęcia określonych działań.
§  13.
1. 5
Projekty uchwał i materiały na posiedzenie Rady, z wyjątkiem protokołu, o którym mowa w § 11, podlegają uprzedniemu rozpatrzeniu przez Zarząd NBP, który przygotowuje do nich swoją opinię.
2.
Opinię, o której mowa w ust. 1, przedstawia na posiedzenie Rady Przewodniczący Zarządu NBP lub każdorazowo wskazany przez niego członek Zarządu NBP.
3.
Rada występuje do Zarządu NBP o przygotowanie określonych innych materiałów analitycznych i informacyjnych dotyczących przedmiotu prac Rady, a będących w dyspozycji NBP.
4.
Rada na bieżąco otrzymuje wszystkie dostępne materiały o charakterze statystycznym, informacyjnym i analitycznym niezbędne do wykonywania przez nią swoich obowiązków.
§  14.
Rada może powoływać zespoły robocze, w których skład mogą wchodzić eksperci zewnętrzni.
§  15. 6
 
1.
W terminach określonych przez Radę Przewodniczący przy udziale co najmniej dwóch członków Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o decyzjach podjętych na jej posiedzeniu.
2.
Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawach podjętych przez Radę decyzji oraz o zasadach polityki pieniężnej NBP.
§  16. 7
Prezes NBP podejmuje decyzje o zagranicznych wyjazdach członków Rady, w ramach budżetu zatwierdzonego w planie finansowym NBP, kierując się opinią trzyosobowego zespołu wyłonionego przez Radę ze swego grona.
§  17. 8
Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Gabinet Prezesa NBP.
1 § 9 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 29 marca 2000 r. (M.P.00.10.193) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 kwietnia 2000 r.
2 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
3 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
4 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
5 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
6 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
7 § 16 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.
8 § 17 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 19 sierpnia 1998 r. (M.P.98.29.409) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 września 1998 r.