Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Monitor Polski

M.P.2003.35.488

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:
Ustala się Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN RADY OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO

§  1. 
Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw transportu.
§  2. 
1. 
Rada spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, wybiera oprócz Przewodniczącego, także Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. 
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1)
planuje, organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady;
2)
dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady;
3)
może zwracać się o przygotowanie opinii do ekspertów w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym;
4)
zaprasza gości i ekspertów na posiedzenia Rady;
5)
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu coroczne sprawozdanie z prac Rady oraz przekazuje je do wiadomości Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
3. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jej posiedzenia prowadzi Wiceprzewodniczący Rady.
§  3. 
1. 
Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych zwoływanych przez Przewodniczącego w terminach określonych w planie pracy Rady lub nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
2. 
Posiedzenia zwykłe zwoływane są nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. 
Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zwołać posiedzenie Rady w innym niż określony w planie pracy Rady terminie.
4. 
W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady zwołuje się w trybie pilnym. W zawiadomieniu o posiedzeniu określa się dodatkowo przyczynę zwołania posiedzenia w tym trybie.
§  4. 
1. 
Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady są przekazywane członkom Rady i innym osobom zaproszonym na posiedzenie nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. 
W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez Przewodniczącego Rady decyzji o zwołaniu posiedzenia.
3. 
Przewodniczący Rady może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane wcześniej w tym porządku.
§  5. 
1. 
Rada wyraża swoje stanowisko w formie ocen lub opinii.
2. 
Ustalenie stanowiska Rady dokonuje się w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia jest niemożliwe, Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. 
Członkowie Rady mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.
§  6. 
1. 
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują członkowie Rady.
2. 
Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
porządek obrad;
2)
listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu;
3)
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu;
4)
przyjęte przez Radę oceny i opinie;
5)
dokumenty stanowiące przedmiot obrad.
3. 
Protokół podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
4. 
Prawo wglądu do protokołu mają osoby wchodzące w skład Rady oraz inne osoby upoważnione przez Przewodniczącego Rady.
5. 
Przewodniczący Rady może, na pisemny wniosek członka Rady, przesłać protokół podmiotom wskazanym we wniosku.
§  7. 
1. 
Sekretarz Rady prowadzi obsługę organizacyjną i techniczną prac Rady oraz wykonuje zadania zlecone mu przez Radę lub Przewodniczącego Rady.
2. 
Do zadań Sekretarza Rady należy:
1)
przygotowywanie projektów planów pracy Rady;
2)
koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Radę;
3)
informowanie członków Rady oraz innych uczestników posiedzenia Rady o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad;
4)
sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady;
5)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady;
6)
zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Rady;
7)
sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Rady i przedstawienie go Przewodniczącemu Rady.
§  8. 
Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.