Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.79

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 64
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)
z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. Nr 100, poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 35, poz. 488).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN RADY OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO

§  1.
Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo doradczym ministra właściwego do spraw transportu.
§  2.
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwoływane jest przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie później niż 30 dni od dnia powołania Członków Rady.
§  3.
1.
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym, spośród Członków Rady, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
2.
Punkt obrad Rady dotyczący wyboru lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady prowadzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu.
3.
Uprawnionymi do zgłaszania Kandydatów na Przewodniczącego Rady jest każdy z Członków Rady.
4.
Zgłoszony Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie ustnie lub na piśmie.
5.
Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona.
6.
Każdemu z Członków Rady przysługuje jeden głos.
7.
Zasady określone w ust. 1 oraz ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
8.
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą zrezygnować z pełnionej funkcji. W takim przypadku, przy wyborze ich następców, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
9.
Na wniosek Członka Rady, Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. W takim przypadku, przy wyborze ich następców, przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
§  4.
1.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1)
planuje, organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady;
2)
dokonuje podziału zadań pomiędzy Członków Rady;
3)
zaprasza gości i ekspertów na posiedzenia Rady;
4)
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, coroczne sprawozdanie z prac Rady oraz przekazuje je do wiadomości Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
5)
udostępnia Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu na pisemny wniosek kopię sprawozdania, o którym mowa w ust. 4.
2.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jej posiedzenia prowadzi Wiceprzewodniczący Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady.
§  5.
1.
Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych, zwoływanych przez Przewodniczącego w terminach określonych w planie pracy Rady, lub nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
2.
Plan pracy Rady sporządzany jest w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy plan pracy.
3.
Posiedzenia zwykłe zwoływane są nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4.
Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Rady, zwołać posiedzenie Rady w innym terminie niż określony w planie pracy Rady.
5.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady zwołuje się w trybie pilnym. W zawiadomieniu o posiedzeniu określa się przyczynę zwołania posiedzenia w tym trybie.
§  6.
1.
Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady są przekazywane Członkom Rady i innym osobom zaproszonym na posiedzenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2.
Członkowie Rady wraz z powiadomieniem o posiedzeniu otrzymują również materiały przewidziane do rozpatrzenia.
3.
W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 i 5, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez Przewodniczącego Rady decyzji o zwołaniu posiedzenia.
4.
Przewodniczący Rady może w trakcie posiedzenia wprowadzić do porządku obrad zmiany, uzupełnienia lub ograniczenia.
§  7.
1.
Rada wyraża swoje stanowisko w formie ocen, opinii oraz uchwał.
2.
Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany poddać pod głosowanie Rady projekty uchwał objęte porządkiem obrad oraz kwestie, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy - Prawo lotnicze.
3.
Głosowania na posiedzeniach Rady odbywają się w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Rady.
4.
O przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje zwykła większość głosów.
5.
Na wniosek Członka Rady głosowanie może być tajne.
6.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie.
7.
Członkowie Rady mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętej uchwały.
§  8.
1.
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2.
Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
porządek obrad;
2)
listę osób biorących udział w posiedzeniu;
3)
wnioski osób biorących udział w posiedzeniu;
4)
przyjęte przez Radę oceny, opinie, uchwały i stanowiska.
3.
Dokumenty stanowiące przedmiot obrad Rady stanowią załączniki do protokołu.
4.
Protokół z posiedzenia jest przekazywany w formie elektronicznej Członkom Rady w terminie do 30 dni po posiedzeniu. Członkowie w ciągu następnych 14 dni mogą drogą elektroniczną wnosić żądania zmian do protokołu.
5.
Protokół podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
6.
Prawo wglądu do protokołu mają osoby wchodzące w skład Rady oraz inne osoby upoważnione przez Przewodniczącego Rady.
7.
Przewodniczący Rady może, na pisemny wniosek Członka Rady, przesłać protokół podmiotom wskazanym we wniosku.
§  9.
1.
Sekretarz Rady wykonuje zadania zlecone mu przez Radę lub Przewodniczącego Rady.
2.
Do zadań Sekretarza Rady należy:
1)
przygotowywanie projektów planów pracy Rady;
2)
koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Radę;
3)
informowanie członków Rady oraz innych uczestników posiedzenia Rady o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad;
4)
sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i przedstawianie ich do podpisu Przewodniczącemu Rady;
5)
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady;
6)
zapewnianie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Rady;
7)
sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Rady i przedstawienie go Przewodniczącemu Rady.
§  10.
Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Departament Lotnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.