Regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1957.95.553

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1957 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 4 grudnia 1957 r.
w sprawie regulaminu prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 43 ust. 2, art. 48 ust. 5, art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 3, art. 68 ust. 3 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 270) Rada Państwa postanawia:
1.
Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy na nich.
2.
Na pierwszym posiedzeniu komisja omawia zadania i tryb pracy komisji oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład. Na tymże posiedzeniu należy również ustalić plan pracy komisji oraz dokonać podziału czynności pomiędzy jej członków.
3.
Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy; podjęcie uchwały nie może jednak nastąpić w składzie mniejszym niż 3 osoby.
4.
Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5.
Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz komisji, jednakże protokół głosowania i protokół wyborów w okręgach podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzeniu.
6.
Terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, miejskie i dzielnicowe):
a)
sprawują na swoim terenie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem ordynacji wyborczej i przepisów na jej podstawie wydanych; wykonując to zadanie terytorialne komisje wyborcze sprawują przede wszystkim kontrolę działalności terytorialnych komisji wyborczych bezpośrednio niższego stopnia, a powiatowe, miejskie i dzielnicowe komisje wyborcze - kontrolę działalności obwodowych komisji wyborczych;
b)
wydają decyzje w sprawie rejestracji list kandydatów, sporządzając protokoły przyjęcia zgłoszenia list według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
c)
ogłaszają dane o kandydatach;
d)
rozpatrują skargi na działalność komisji wyborczych niższego stopnia;
e)
dostarczają obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania i koperty; wzór karty do głosowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
f)
ustalają i ogłaszają wyniki wyborów do rad narodowych, sporządzając protokoły wyborów w okręgach oraz obwieszczenia o wynikach wyborów według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do niniejszej uchwały;
g)
powiadamiają Centralną Komisję Wyborczą o wynikach wyborów;
h)
wydają osobom wybranym do rad narodowych zaświadczenia o wyborze według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
i)
przesyłają materiały z przeprowadzonych wyborów do odpowiedniego prezydium rady narodowej.
7.
Obwodowe komisje wyborcze:
a)
wykładają spisy wyborców do publicznego wglądu w lokalach komisji co najmniej przez 15 dni po 5 godzin dziennie w porze dostępnej dla pracujących;
b)
ustanawiają dyżury w lokalach komisji i udzielają wyborcom informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z wyborami do rad narodowych;
c)
przyjmują reklamacje przeciw nieprawidłowości spisu, w szczególności przeciw pominięciu w nim lub zamieszczeniu określonych osób;
d)
przeprowadzają głosowanie w obwodzie;
e)
ustalają wyniki głosowania w obwodzie, sporządzając protokoły głosowania według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
f)
przesyłają protokoły głosowania do właściwych terytorialnych komisji wyborczych;
g)
przesyłają materiały z przeprowadzonego głosowania do odpowiedniego prezydium rady narodowej.
8.
Wykonując swoje zadania, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze stosują się do wytycznych i wyjaśnień Centralnej Komisji Wyborczej.
9.
Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze obowiązane są zezwolić mężom zaufania, legitymującym się zaświadczeniem wydanym według wzoru ustalonego przez Centralną Komisję Wyborczą, na obecność przy głosowaniu i ustalaniu jego wyników oraz przy ustalaniu wyników wyborów w okręgach, jak również na wnoszenie do protokołów z tych czynności uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
10.
Pieczęcią terytorialnej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji (np. "Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku", "Dzielnicowa Komisja Wyborcza Nowa Huta w Krakowie").
11.
Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji (np. "Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Świdnicy").
12.
Pracownik, który wchodzi w skład komisji wyborczej i w związku z tym opuścił pracę, otrzymuje w zakładzie pracy wynagrodzenie za opuszczony czas pracy.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów.

13.
Mandat członka terytorialnej lub obwodowej komisji wyborczej wygasa w razie zarejestrowania listy kandydatów obejmującej jego kandydaturę na radnego, jeżeli dana komisja jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym zarejestrowano listę.

Osoby zaniedbujące obowiązki członka komisji mogą być odwołane ze składu obwodowej komisji wyborczej przez powiatową, miejską lub dzielnicową komisję wyborczą, a ze składu terytorialnej komisji wyborczej - przez komisję wyborczą wyższego stopnia. W razie znacznego zdekompletowania komisji komisja uprawniona do odwołania może na wniosek właściwego prezydium rady narodowej uzupełnić skład komisji spośród wyborców.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1-9

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................