§ 2. - Regulamin Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Monitor Polski

M.P.1965.44.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1965 r.
§  2.
Traci moc regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki, nadany uchwałą nr 166 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki (Monitor Polski Nr 45, poz. 217).