Regulamin Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Monitor Polski

M.P.1965.44.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1965 r.

UCHWAŁA Nr 210
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1965 r.
w sprawie regulaminu Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1965 r. Nr 17, poz. 119) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.
Traci moc regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki, nadany uchwałą nr 166 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki (Monitor Polski Nr 45, poz. 217).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PRZY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

§ 1.
Główna Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej "Komisją", działa przy Polskiej Akademii Nauk.
§  2.
Komisja jest powołana:
1)
do wyrażania opinii o objęciu placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowo-badawczych wykazem jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych,
2)
do wyrażania opinii w sprawie nadawania stopni naukowych, jeżeli przewód doktorski lub habilitacyjny przeprowadzany jest w placówce Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie naukowo-badawczym,
3)
do stwierdzania posiadania kwalifikacji wymaganych do powołania na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego w Polskiej Akademii Nauk i w instytutach naukowo-badawczych,
4)
do wyrażania opinii w sprawie nadawania tytułu naukowego osobom zatrudnionym w Polskiej Akademii Nauk i w instytutach naukowo-badawczych,
5)
do sprawowania kontroli nad przebiegiem postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w placówkach Polskiej Akademii Nauk i w instytutach naukowo-badawczych,
6)
do wydawania wytycznych i wyjaśnień w sprawach, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.
§  3.
Jednostki organizacyjne, na które rozciąga się kompetencja Komisji w sprawach określonych w § 2, są obowiązane do udzielania jej wszelkich żądanych przez nią materiałów i wyjaśnień w tych sprawach.
§  4.
W wykonywaniu swoich zadań Komisja jest niezależna.
§  5.
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
§  6.
1.
Członków Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród wybitnych uczonych, reprezentujących główne kierunki nauki.
2.
Spośród członków Komisji będących członkami Polskiej Akademii Nauk Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Komisji i dwóch jego zastępców. Przewodniczący i jego zastępcy lub niektórzy z nich mogą być powołani jako stale urzędujący członkowie Prezydium Komisji.
3.
Kadencja członków Komisji trwa 3 lata.
§  7.
Komisja działa przez:
1)
zebranie ogólne Komisji,
2)
Prezydium Komisji,
3)
poszczególne sekcje Komisji,
4)
przewodniczącego Komisji i jego zastępców.
§  8.
W zebraniu ogólnym Komisji uczestniczą wszyscy jej członkowie pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców. Do prawomocności uchwał zebrania ogólnego wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§  9.
Zebranie ogólne:
1)
dokonuje wyboru przewodniczących sekcji i ich zastępców spośród członków Komisji oraz ustala imienny skład sekcji,
2)
za zgodą Prezesa Rady Ministrów postanawia o utworzeniu innych sekcji, poza wymienionymi w § 12,
3)
ustala ogólne wytyczne działalności Komisji,
4)
rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Komisji.
§  10.
1.
W skład Prezydium Komisji wchodzą: przewodniczący Komisji i jego zastępcy oraz przewodniczący sekcji. W razie nieobecności przewodniczącego sekcji zastępuje go na posiedzeniu jego zastępca.
2.
Prezydium działa pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców. Do prawomocności uchwał Prezydium wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków lub ich zastępców.
§  11.
Prezydium Komisji:
1)
ustala wytyczne i wyjaśnienia, o których mowa w § 2 pkt 6,
2)
sprawuje kontrolę nad przebiegiem postępowania w sprawach o nadawanie stopni naukowych przez rozpatrywanie sprawozdań i wyjaśnień składanych przez jednostki, o których mowa w § 3,
3)
wyraża opinie w poszczególnych sprawach dotyczących ustalania wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych,
4)
stwierdza posiadanie kwalifikacji wymaganych do powołania na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego oraz wyraża opinie w sprawie nadawania stopni naukowych i tytułów naukowych - w razie przekazania tych spraw do rozpatrzenia przez Prezydium (§ 14 ust. 3 i § 18 ust. 2),
5)
ustala szczegółowy tryb działania Komisji w ramach niniejszego regulaminu,
6)
w razie wątpliwości decyduje o właściwości sekcji do rozpatrzenia poszczególnych wniosków,
7)
sprawuje nadzór nad działalnością sekcji,
8)
przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Komisji,
9)
załatwia inne sprawy, należące do Komisji, a nie zastrzeżone do kompetencji ogólnego zebrania Komisji lub poszczególnych sekcji.
§  12.
Komisja dzieli się na następujące sekcje:
1)
nauk społecznych,
2)
nauk biologicznych, medycznych, rolniczych i leśnych,
3)
nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i nauk o ziemi,
4)
nauk technicznych.
§  13.
Sekcja działa pod przewodnictwem jej przewodniczącego lub jednego z jego zastępców. Do prawomocności uchwał sekcji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
§  14.
1.
Sekcja:
1)
opiniuje wnioski w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych,
2)
stwierdza posiadanie kwalifikacji wymaganych do powołania na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego,
3)
wyraża opinie w sprawie nadawania stopni naukowych i tytułów naukowych poszczególnym osobom.
2.
Na podstawie opinii sekcji w sprawie objęcia wykazem jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych ostateczne stanowisko Komisji ustala Prezydium Komisji (§ 11 pkt 3).
3.
Uchwały sekcji w sprawie nadawania stopni i tytułów naukowych poszczególnym osobom oraz w sprawie stwierdzania posiadania kwalifikacji naukowych, powzięte większością głosów ogólnej liczby członków sekcji, stanowią opinię Komisji. W innych wypadkach uchwały sekcji podlegają przekazaniu Prezydium Komisji, które wyraża opinię w jej imieniu (§ 11 pkt 4).
§  15.
W celu przygotowania stanowiska w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 1-4, Prezydium Komisji i sekcje mogą posługiwać się pomocą rzeczoznawców.
§  16.
1.
Obrady zebrania ogólnego, Prezydium i sekcji Komisji są niejawne. Poza członkami Komisji mogą w nich brać udział przedstawiciele instytucji, których sprawy rozpatruje się na posiedzeniu, oraz zaproszeni rzeczoznawcy.
2.
Uchwały zebrania ogólnego, Prezydium i sekcji Komisji zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. Głosowanie w sprawach objęcia wykazem jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz w poszczególnych sprawach dotyczących nadania stopnia lub tytułu naukowego albo stwierdzenia kwalifikacji naukowych jest tajne. W innych sprawach głosowanie jest jawne.
§  17.
1.
Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji, zwołuje zebrania ogólne i posiedzenia Prezydium Komisji i przewodniczy na nich, a z działalności Komisji składa sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów i Prezydium Akademii.
2.
Zastępcy przewodniczącego Komisji są jego pomocnikami w zakresie przez niego ustalonym i zastępują go w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
§  18.
1.
Przewodniczący Komisji (zastępca przewodniczącego) rozpatruje wstępnie wnioski, wpływające do Komisji, zarządza w razie potrzeby uzupełnienie materiałów i kieruje sprawy do właściwych sekcji, a po merytorycznym rozpatrzeniu przez sekcję nadaje sprawom dalszy bieg.
2.
W sprawach o ewentualne zgłoszenie sprzeciwu przeciwko nadaniu stopnia naukowego doktora przewodniczący Komisji może skierować sprawę bezpośrednio na posiedzenie Prezydium Komisji. W tym wypadku Prezydium Komisji wyraża opinię bez stanowiska sekcji.
§  19.
1.
Członkowie Komisji - z wyjątkiem urzędujących członków Prezydium Komisji - otrzymują diety za posiedzenia w wysokości ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
Rzeczoznawcy otrzymują wynagrodzenie według zasad stosowanych przy ocenie prac doktorskich i habilitacyjnych. O wysokości wynagrodzenia w ramach obowiązujących stawek decyduje przewodniczący Komisji.
§  20.
1.
Obsługę techniczną Komisji sprawuje Sekretariat Administracyjny Polskiej Akademii Nauk.
2.
Wydatki związane z działalnością Komisji są objęte budżetem centralnym, w części dotyczącej Polskiej Akademii Nauk.
§  21.
Komisja używa pieczęci z godłem państwowym pośrodku i z napisem w otoku: "Główna Komisja Kwalifikacyjna przy Polskiej Akademii Nauk".