Reglamentowana sprzedaż proszków do prania.

Monitor Polski

M.P.1981.20.192

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 167
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 1981 r.
w sprawie reglamentowanej sprzedaży proszków do prania.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Wprowadza się tymczasową reglamentowaną sprzedaż proszków do prania na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 1981 r.
2.
Ustala się zasady wprowadzenia reglamentowanej sprzedaży proszków do prania, normy zaopatrzenia ludności, a także uprawnienia poszczególnych grup ludności do korzystania z kart zaopatrzenia.
Uprawnienia do otrzymania kart zaopatrzenia upoważniających do nabycia określonych w uchwale ilości proszków do prania w drodze sprzedaży reglamentowanej przysługują:
1)
obywatelom polskim stale zamieszkującym w Polsce, z wyjątkiem osób skoszarowanych w wojsku, organach bezpieczeństwa i więziennictwa,
2)
cudzoziemcom zamieszkującym i wykonującym pracę w Polsce, z wyjątkiem pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób z nimi zrównanych, a posiadających status dyplomatyczny.
1.
Ustala się następujące ilościowe normy zaopatrzenia ludności w proszki do prania:
1)
norma zaopatrzenia dla 1 mieszkańca województwa katowickiego, m. Krakowa i m. Wałbrzycha - 500 g miesięcznie,
2)
norma zaopatrzenia dla 1 mieszkańca pozostałych województw - 300 g miesięcznie.
Realizacja ustalonych w § 3 norm zaopatrzenia następować będzie przy wykorzystaniu odcinków "R" kart zaopatrzenia w mąkę, kasze, płatki zbożowe i ryż.
Utrzymuje się na dotychczasowych zasadach zaopatrzenie w proszki do prania dla:
1)
żłobków, przedszkoli, szpitali, sanatoriów, internatów, domów wczasowych, domów opieki społecznej, domów dziecka, gastronomii, stołówek, jednostek skoszarowanych itp.,
2)
dzieci w wieku do 1 roku, na które przysługuje proszek do prania "Cypisek".
Ministrowie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego określą szczegółowe zasady dostaw, rozdziału i sprzedaży proszków do prania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.