§ 7. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 7. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  7.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Radzie pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.