Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej "Radą".
2.
Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
1.
Do zadań Rady należy zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
2.
Do zadań Rady należy ponadto:
1)
monitorowanie i analizowanie obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w życiu publicznym;
2)
przedstawianie Radzie Ministrów, raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 stycznia, planu działań organów reprezentowanych w Radzie przez przedstawicieli, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji;
3)
rekomendowanie tematów analiz lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Rady;
4)
prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji;
5)
opracowywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący - minister właściwy do spraw informatyzacji lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;
2)
wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
3)
wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4)
członkowie:
a)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez:
ministra właściwego do spraw budżetu,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
ministra właściwego do spraw nauki,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
ministra właściwego do spraw zdrowia,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwości,
b)
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania,
c)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
d)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
e)
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
f)
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego,
g)
zastępca wskazany przez:
Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Rzecznika Praw Pacjenta,
Szefa Służby Celnej;
5)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.
W przypadku gdy co najmniej dwoma działami administracji rządowej, wymienionymi w ust. 1 pkt 4 lit. a tiret od pierwszego do dziesiątego, kieruje jeden minister, wyznacza on do prac w Radzie jednego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
3.
W pracach Rady mogą uczestniczyć, na prawach członka, przedstawiciele:
1)
Rzecznika Praw Obywatelskich,
2)
Rzecznika Praw Dziecka,
3)
Prokuratora Generalnego,
4)
Głównego Inspektora Pracy,
5)
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
6)
Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7)
strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
8)
mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

- o ile zostaną przez właściwe podmioty wyznaczeni do udziału w pracach Rady.

4.
Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz osoby, o których mowa w ust. 3, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
2)
przewodniczy posiedzeniom Rady;
3)
wyznacza spośród członków Rady osobę zwołującą i przewodniczącą posiedzeniom Rady w przypadku swojej nieobecności oraz nieobecności wiceprzewodniczących;
4)
powołuje Radę Konsultacyjną - stałą grupę konsultacyjną, z głosem opiniodawczo-doradczym, w skład której wchodzą osoby aktywnie działające na rzecz zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji lub reprezentujące grupy i środowiska zagrożone dyskryminacją z powodu rasy, narodowości lub pochodzenia etnicznego.
2.
Wiceprzewodniczący, wyznaczony przez przewodniczącego, kieruje pracami Rady w czasie nieobecności przewodniczącego, w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
Przewodniczący może:
1)
w celu realizacji zadań Rady tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady;
2)
zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym lub w charakterze obserwatorów, ekspertów, przedstawicieli organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Rady.
1.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.
Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.
3.
Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4.
Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
5.
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na pierwszym posiedzeniu Rady.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Radzie pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1.
Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Rady za poprzedni rok kalendarzowy.
2.
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 90 dni po zakończeniu prac Rady.
1.
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz merytoryczną prac Rady i Rady Konsultacyjnej zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.
Wydatki związane z działalnością Rady i Rady Konsultacyjnej są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
1.
Udział w pracach Rady i Rady Konsultacyjnej jest nieodpłatny.
2.
Przedstawicielom organizacji pozarządowych i ekspertom uczestniczącym, na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniu Rady lub Rady Konsultacyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegów, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty te są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Traci moc zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.