§ 4. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. - M.P.2013.79 - OpenLEX

§ 4. - Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Monitor Polski

M.P.2013.79

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.
§  4.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
2)
przewodniczy posiedzeniom Rady;
3)
wyznacza spośród członków Rady osobę zwołującą i przewodniczącą posiedzeniom Rady w przypadku swojej nieobecności oraz nieobecności wiceprzewodniczących;
4)
powołuje Radę Konsultacyjną - stałą grupę konsultacyjną, z głosem opiniodawczo-doradczym, w skład której wchodzą osoby aktywnie działające na rzecz zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji lub reprezentujące grupy i środowiska zagrożone dyskryminacją z powodu rasy, narodowości lub pochodzenia etnicznego.
2.
Wiceprzewodniczący, wyznaczony przez przewodniczącego, kieruje pracami Rady w czasie nieobecności przewodniczącego, w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.