§ 5. - Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1989 r.
§  5.
Wpłaty na rachunki "C" z innych tytułów niż określone w zarządzeniu oraz wypłaty z tych rachunków na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu odrębnego zezwolenia dewizowego.