Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych. - M.P.1976.38.173 - OpenLEX

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.173

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 września 1976 r.
w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach wymienialnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 4 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 35, poz. 151) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się krajowcom dewizowym osobom fizycznym na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych prowadzonych w walutach wymienialnych, zwanych dalej rachunkami "A".
2.
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne określone przez Narodowy Bank Polski.
3.
Rachunek "A" prowadzi się w jednej z walut wymienialnych ustalonej przez posiadacza rachunku, zwanej dalej "walutą rachunku".
4.
Rachunki "A" są prowadzone przez Narodowy Bank Polski i Bank Polska Kasa Opieki S.A.
1.
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne bez potrzeby udokumentowania tytułu wejścia w ich posiadanie:
1)
w gotówce,
2)
pochodzące z realizacji przekazów bankowych i pocztowych, czeków i weksli oraz akredytyw pieniężnych.
2.
Na rachunki "A" mogą być ponadto wpłacane waluty wymienialne pochodzące:
1)
z realizacji przelewów z rachunków "A" dokonywanych między posiadaczami tych rachunków w czasie ich zatrudnienia za granicą,
2)
z wymiany realizowanych w kraju na mocy odrębnych przepisów przelewów w złotych,
3)
z wpłat w walutach wymienialnych dokonanych na konto eksportu wewnętrznego, po potrąceniu kosztów Banku Polska Kasa Opieki S.A. w walucie obcej,
4)
z odprzedaży bankowi złota w monetach i sztabach.
Na rachunki "A" nie mogą być wpłacane waluty wymienialne otrzymane z tytułu zagranicznych rent, emerytur i świadczeń o charakterze rentowym.
1.
Z rachunku "A" posiadacz rachunku może podejmować w kraju wypłaty w walutach wymienialnych albo w innych walutach obcych, bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych.
2.
Posiadacz rachunku oraz członkowie jego najbliższej rodziny mogą podjęte z rachunku "A" waluty obce wywozić za granicę, z prawem wydatkowania na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą oraz na zakup towarów i usług.
3.
Bank prowadzący rachunek "A" potwierdza uprawnienia do wywozu za granicę walut obcych w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową.
1.
Z rachunku "A" mogą być ponadto dokonywane:
1)
wypłaty i przelewy tytułem darowizny na rzecz krajowców dewizowych członków najbliższej rodziny,
2)
przekazy za granicę na cele, o których mowa w § 4 ust. 2,
3)
przekazy na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku lub członków jego najbliższej rodziny w organizacjach za granicą, jeżeli przystąpienie do tych organizacji nastąpiło z zachowaniem przepisów polskich,
4)
przelewy na zakup towarów i usług w eksporcie wewnętrznym.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do zleceń posiadaczy rachunku przebywających czasowo za granicą.
3.
Wypłaty z rachunków "A" mogą być dokonywane w gotówce lub w formie przelewów, przekazów albo w czekach.
1.
Przy wpłatach na rachunki "A" i wypłatach z tych rachunków, dokonywanych w innej walucie obcej niż waluta rachunku, oraz przy zamianie waluty rachunku dokonuje się przeliczeń według zasad ustalanych przez Narodowy Bank Polski.
2.
Jeżeli wypłata z rachunku "A" następuje na zlecenie posiadacza rachunku w złotych, stosuje się kurs specjalny walut obcych z premią stosowaną przy skupie walut wymienialnych od turystów zagranicznych.
Wypłaty z rachunku "A" na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia dewizowego.
1.
Wkłady na rachunkach "A" są oprocentowane w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
płatne na każde żądanie - 4%,
2)
terminowe 6-miesięczne - 4,5%,
3)
terminowe 12-miesięczne - 5%,
4)
terminowe 24-miesięczne - 6%,
5)
terminowe 36-miesięczne - 7%.
2.
Odsetki od wkładów na rachunkach "A" dolicza się w walucie rachunku.
3.
Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dolicza się raz w roku w terminie ustalonym przez bank prowadzący rachunek, a od wkładów terminowych z upływem terminu wkładu.
4.
W razie podjęcia należnych za ostatni okres odsetek w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w złotych wypłacone odsetki przy wypłacie w bonach podwyższa się o 10%, a przy wypłacie w złotych o 50%, z tym że przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Jeżeli wkład terminowy na rachunku "A" nie zostanie podjęty w dniu upływu zadeklarowanego w umowie okresu, umowę przedłuża się na kolejne takie same okresy.
6.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy i wcześniejszego podjęcia wkładu w całości lub w części cały wkład podlega oprocentowaniu w wysokości ustalonej dla wkładów płatnych na każde żądanie.
7.
Przepis ust. 6 nie dotyczy przypadków, gdy wcześniejsza wypłata z wkładu terminowego na rachunku "A" następuje:
1)
w złotych,
2)
w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub w formie przelewu na zakup towarów i usług w eksporcie wewnętrznym,
3)
w walucie obcej w trzecim roku trwania umowy o wkład terminowy 36-miesięczny; w tym przypadku odsetki za okres 24-miesięczny oblicza się jak dla wkładów terminowych 24-miesięcznych, a za pozostały okres tak jak dla wkładów płatnych na każde żądanie.
W razie przejścia wkładu na rachunku "A" w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego osobę fizyczną może on rozporządzać tym wkładem wraz z odsetkami jak spadkodawca (zapisodawca). Rozporządzanie wkładem następuje po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej stwierdzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku "A" za granicę, na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu wkładu na rachunku "A" na cudzoziemca dewizowego rozporządzanie tym wkładem wraz z odsetkami wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów oraz osoby przysposobione i przysposabiające.
1.
Oprocentowane rachunki bankowe "A" i "B" w walucie zagranicznej otwarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się na zasadach określonych w zarządzeniu.
2.
Oprocentowane rachunki bankowe "A" i "B" w walucie zagranicznej prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. będą prowadzone przez ten bank na zasadach określonych w zarządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1975 r. w sprawie zezwolenia dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 28, poz. 174).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1976 r.