§ 8. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 8. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  8.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku "S" za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu wkładu na rachunku "S" na cudzoziemca dewizowego, rozporządzanie tym wkładem wraz z odsetkami wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego.