§ 6. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 6. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  6.
1.
Wkłady na rachunkach "S" są oprocentowane w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
płatne na każde żądanie - 3%,
2)
terminowe 12-miesięczne - 4,5%.
2.
Odsetki od wkładów na rachunkach "S" dolicza się w walucie rachunku.
3.
Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dolicza się raz w roku w terminie ustalonym przez bank prowadzący rachunek, a od wkładów terminowych z upływem terminu wkładu.
4.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy i wcześniejszego podjęcia wkładu w całości lub w części cały wkład podlega oprocentowaniu w wysokości przewidzianej dla wkładów płatnych na każde żądanie.
5.
W razie podjęcia w całości lub w części wkładu terminowego po upływie okresu ustalonego w umowie wkład ten podlega do dnia wypłaty oprocentowaniu w wysokości przewidzianej dla wkładów terminowych.