§ 11. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 11. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  11.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 129).