§ 1. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 1. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  1.
1.
Zezwala się krajowcom dewizowym osobom fizycznym na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych, zwanych dalej rachunkami "S".
2.
Rachunki "S" prowadzi się w jednej z ustalonych przez posiadacza rachunku walut następujących państw:
1)
Ludowej Republiki Bułgarii,
2)
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej,
3)
Republiki Kuby,
4)
Mongolskiej Republiki Ludowej,
5)
Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
6)
Socjalistycznej Republiki Rumunii,
7)
Węgierskiej Republiki Ludowej,
8)
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

zwanych dalej "walutą rachunku".

3.
Rachunki "S" są prowadzone przez Narodowy Bank Polski oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.